Rok 2003

Uchwała Nr V/31/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2003 roku


UCHWAŁA NR V / 31 / 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 stycznia 2003 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr III /15 / 02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2003 rok

           Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku , Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 roku, Nr 9 , póz. 84 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje :

§ l

W § l uchwały Nr 111/15/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 grudnia 2002 r. określającej dzienne stawki opłaty targowej wprowadza się punkt 6. o następującym brzmieniu :

6. Przy sprzedaży z kiosku                                                                                  4,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr V /31 /03 z dnia 30 stycznia 2003 roku

           Przyjęta Uchwała Nr III/15/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku nie określa stawki opłaty targowej dla dokonujących sprzedaży na targowisku z tzw.,, kiosków „. Powyższe wynikało z generalnego zwolnienia z opłaty targowej , przewidzianego w punkcie 2a art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( wprowadzonego z mocą od l stycznia 2003 roku ) sprzedaży dokonywanej z budynków lub ich części , z wyjątkiem targowisk pod dachami oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw. Obiekty budowlane spełniające warunek zaliczenia ich do budynków - podlegają podatkowi od nieruchomości.
          Według pierwotnej oceny Urzędu przedmiotowe kioski spełniały warunki zakwalifikowania ich do budynków w rozumieniu prawa budowlanego a tym samym ustawy o podatkach i opłatach lokalnych . Jednak z czasem pojawiły się wątpliwości w tej sprawie . W związku z powyższym Urząd zlecił wykonanie ekspertyzy w tej sprawie przez niezależnego inspektora nadzoru budowlanego . W wyniku jego działań należy stwierdzić, iż przedmiotowe obiekty nie można zaliczyć do budynków w rozumieniu przepisów przedstawionych powyżej .
Konsekwencją takiego stanu są następujące okoliczności :

  1. przedmiotowe obiekty „ kioski „ nie podlegają podatkowi od nieruchomości,
  2. sprzedaż z tych obiektów podlega opłacie targowej .

Przyjęta uchwała pierwotna przewiduje opłatę przy sprzedaży stoiskowej i na straganie w wysokości 12 zł. dziennie - pod którą można by zakwalifikować przedmiotowy obiekt. Jednak w sytuacji kiedy faktyczna sprzedaż z „kiosków,, znajdujących się na targowisku odbywa się we wszystkie dni tygodnia, czyli przeciętnie przez 26 dni w miesiącu -wysokość sumy miesięcznych opłat targowych wyniesie 312 zł.
         Działalność handlowa z tych obiektów była do tej pory uregulowana w odrębnych umowach gdzie wysokość odpłatności określona była na cały miesiąc w kwocie 60, - zł. Jednak funkcjonowanie tych umów w aktualnym stanie prawnym jest niemożliwe . W związku z powyższym istnieje możliwość pobierania opłaty targowej w wysokości 12 zł. dziennie - co byłoby zbyt drastycznym wzrostem kosztów osób handlujących w tych obiektach , bądź ustalenie wyodrębnionej stawki dla tego typu obiektów np. w wysokości 4,- zł. dziennie, gdzie miesięczny koszt handlowania wynosi przeciętnie 104,-zł.

Przewodniczący
Rady Gminy i  Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości