Rok 2003

Uchwała Nr V/32/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2003 roku


UCHWAŁA NR V/32/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §2 pkt. 2, §3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 ze zmianami) ustala się co następuje:

§1.

W szkołach i przedszkolach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym, wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały:

  1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 750 zł.
  2. Uzgadnia się wartość jednego punktu w wysokości 3 zł.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§3.

Traci moc uchwała nr XXIV/137/2000 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2003 r.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Załącznik do Uchwały

Uzasadnienie
do uchwały nr V/32/03
Rady Gminy i Miasta z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.

           Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 200 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 ze zmianmi) nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w 1 kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej według zasad, o których mowa w §3 ust. 5 wyzej cytowanego rozporządzenia.
           W związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionym rozporządzeniu zakłada się dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym, najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w wysokości 750 zł i wartość jednego punktu w kwocie 3 zł.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości