Rok 2003

Uchwała Nr V/33/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2003 roku


UCHWAŁA Nr V / 33 / 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 stycznia 2003 roku.
zmieniająca uchwałę Nr XLIII /242/02 z dnia 9 sierpnia 2002 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Skalmierzyce w części dotyczącej miejscowości:. Biskupice Ołoboczne, Gniazdów, Kościuszków, Kotowiecko, Mączniki, Ociąż, Osiek, Sliwniki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku póz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 11 i art. 12 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999r. póz 139 z późniejszymi zm. ) uchwala się co następuje:

§1.

W uchwale nr XLIII / 242 / 02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 9 sierpnia 2002 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3 Granice obszaru do opracowania miejscowych planów zagospodarowania gminy Nowe Skalmierzyce w części dotyczącej miejscowości 1. Biskupice Ołoboczne otrzymuje brzmienie ,,1.Biskupice Ołoboczne działki nr 868/2, 875, 426." Zał. Nr l do uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Sklamierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Załącznik do uchwały.doc

UZASADNIENIE
do uchwały Nr V /33/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2003 r.

            W wyniku podziału działki położonej w Biskupicach Ołobocznych, dokonanego przez właściciela nieruchomości, powstały działki o numerach 868/2, 868/3..
            Stan taki został ujawniony w rejestrze ewidencji gruntów w dniu 27.08.2002r. Celem doprowadzenia do zgodności Uchwały Nr XLIII / 242 / 02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 9 sierpnia 2002r. ze stanem faktycznym Burmistrz Gminy i Miasta wnosi do Rady Gminy i Miasta o jej podjęcie.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/ Bozena Budzik

Lista wiadomości