Rok 2003

Uchwała Nr V/34/03 Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2003 roku


UCHWAŁA NR V/34/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Biskupicach Ołob. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

           Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1.

Sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będącą własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, położoną w Biskupicach Ołob. oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 426 o powierzchni 0,37 ha, za cenę uzyskaną w drodze przetargu.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały nr V/34/03 Rady Gminy i Miasta
z dnia 30 stycznia 2003 r.

           Nieruchomość opisana w §1 położona w Biskupicach Ołobocznych stanowi własność Gminy i Miasta, obecnie jest przeznaczona na cele zaopatrzenia w wodę. Zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Bożenia Budzik

Lista wiadomości