Rok 2003

Uchwała Nr V/37/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2003 roku


UCHWAŁA NR V/37/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie określenia zasad obejmowania nowych udziałów przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kapitale zakładowym spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§1.

Na pokrycie podwyższonego kapitału zakladowego Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o. o. w zamian za objecie 21 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, wnosi się wkład niepieniężny (aport rzeczowy) w postaci urządzeń elektroenergetycznych służących oświetleniu ulicznemu i drogowemu, stanowiący odrębny od gruntu przedmiot prawa własności, wybudowanych własnym staraniem i na koszt Gminy.

a/ oświetlenie wiaduktu w Skalmierzycach w ciągu drogi kajowaej nr 25 (system oświetleniowy przekazany Gminie przez GDDP Rejon Dróg Krajowych) o łącznej wartości 21.946,07 zł SŁOWNIE: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych

§2.

Na zasadach okreslonych w Umowie Spółki Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jest uprawniony do obejmowania dalszych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, które zostaną pokryte wkładami pieniężnymi, których wysokość zostanie okreslona w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy lub za wkłady niepieniężne w postaci wybudowanej własnym staraniem i na koszt Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu i drogowemu.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 Uzasadnienie
do uchwały nr V/37/03
z dnia 30 stycznia 2003 roku

           Przyjęte wceśniej regulacje prawne wniesione przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwałami nr XXXVII/194/97 z dnia 14 listopada 1997 roku oraz późniejszą o numerze XXI/118/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. bazowały ma art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f oraz lit. g Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74), który okreslał zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd Gminy.

Regulacja prawna w Art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f - brzmiała następująco:

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
"tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich" Na podstawie cytowanego wyżej przepisu Gmina przystąpiła do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu - stając sięudziałowcem w/w spółki.
           Realizacja działań okreśonych w Programie Gospodarczym Gminy dotyczących modernizacji oświetlenia polegajacych na: budowie nowych linii lub wymianie opraw oświetleniowych powoduje, że z tytułu wykonanych prac - gmina wnosi wkład pieniężny lub aport rzeczowy zgodnie z zawartymi umowami przedwstępnymi. W wyniku podjętych czynności gmina nabywa prawa do objęcia w zamian udziałów o wartości nominalnej 1000,0 zł każdy (uwzględniając wartość prac) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Nabycie udziałów w spółce mogło być dokonane w oparciu o Art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g cytowanej wyżej ustawy, który brzmiał następująco:

"określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd gminy"

W związku z dokonanymi zmianami w ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) spowodowały, ze w gminach nie funkcjonują Zarządy Gmin, wobec powyższego koniecznym jest dokonanie zmian dotyczących regulacji prawnych określających zasady wnoszenia wkładów i obejmowania  udziałów przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnościa po nazwą " Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.

w art. 46 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy znajduje się zapis, który brzmi:

"Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważniona przez wójta osobą.

Wprowadzona regulacja prawna nową Uchwałą Rady reguluje stan prawny w zakresie dotyczącym obejmowania kolejnych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości