Rok 2003

Uchwała Nr VI/39/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 lutego 2003 roku


UCHWAŁA NR VI/39/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie opłat i zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) i § 10 ust. 1 pkt 4 zał. nr 1 do rozporządzenia Mnistra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624), ustala się co następuje:

§1

Ustala się wysokość opłat dla przedszkoli podległych tutejszej Radzie w wysokościach określonych w załącznikach 1 - 2 niniejszej uchwały.

§2

Ustala się ulgę w opłatach w przypadku równoczesnego posyłania do przedszkola więcej niż jednego dziecka z rodziny. Opłata przy drugim i kolejnym dziecku wynosi 75% stawki dziennej.

§3

Oplata w razie usprawiedliwionej nieobecnosci dziecka w przedszkolu pomnijeszona będzie o kwotę za stawkę żywieniową wynikającą z opłaty dziennej.

§4

Ustala się odpłatność za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkola w wysokości dziennej stawki żywieniowej okreśłonej w załącznikach 1 - 2 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§6

Traci moc uchwała nr XIII/71/99 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie opłat i zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola z terenu gminy i miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiazujacą od 1 marca 2003 r.

Załącznik nr 1
Załacznik nr 2

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/39/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmieryzce z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie opłat i zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkla dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest Organem Prowadzącym.

          W związku z zaistniałymi podwyżkami energii elektrycznej, wody, gazu oraz artykułów przemysłowych, zmienia się dotychczasową stawkę opłaty przewidzianej na przygotowanie posiłków w gminnych przedszkolach.
          Proponowana podwyżka kwoty dziennej w Publicznym Przedszkolu w Kotowiecku wynosi 0,30 zł natomiast w Publicznym Przedszkolu Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach wynosi ona 0,50 zł.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/Bozena Budzik

Lista wiadomości