Rok 2003

Uchwała Nr VI/38/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 lutego 2003 roku


UCHWAŁA NR VI/38/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zamiaru zlikwidowania Publicznego Przedszkola w Czachórach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 18 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§1

Z dniem 31 sierpnia 2003 r. zamierza się zlikwidować Publiczne Przedzkole w Czachórach.

§2

Zapewnia się dzieciom Publicznego Przedszkla w Czachórach kontynuowanie wychowania przedzklnego w Publicznym Przedszkolu w Ociażu - oddział zamiejscowy w Czachórach.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr VI/38/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 lutego 2003 roku

w sprawie zamiaru zlikwidowania Publicznego Przedszkola w Czachórach Publiczne

            Przedszkole w Czachórach jest przedszkolem jednoodziałowym, czynnym 5 godzin dziennie. Obecnie uczęszcza do niego 15 dzieci w wieku 3 - 6 lat. W większosci dojeżdżają one z innych miejscowości dlatego, że w Czachórach jest tylko 7 dzieci w wieku przedszkolnym. Liczba urodzonych dzieci w pięciu ostatnich latach w czachórach przedstawia się następująco: 1997 r. - 2, 1998 r. - 4, 1999 r. - 1, 2000 r. - 1, 2001 r. - 1, 2002 r. - 1.
           W placówce zatrudnione są dwie osoby - dyrektor bedący równocześnie nauczycielem oraz sprzątaczka w wymiarze 0,5 etatu. Dyrektor ww. placówki nie posiada pełnych uprawnień kierownika zakładu pracy. Zgodnie z art.39 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), w imieniu dyrektora przedszkola jednoodziałowego zatrudnia i zwalnia nauczycieli, przyznaje nagrody, wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły, występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, burmistrz gminy i miasta
           Wyżej przytoczone argumenty uzasadniają działania zmierzające do likwidacji placówki. Likwidacja Publicznego Przedszkola w Czachórach polegać bedzie na zmianie struktury organizacyjnej. Z dniem 31 sierpnia 2003 r. zlikwidowana zostanie jednostka budżetowa, a od 1 września br., na bazie dotychczasowego przedszkola utworzony zostanie oddział zamiejscowy przypisany do Publicznego Przedszkola w Ociążu. Dzieci z Czachór i pobliskich miejscowości nadal bedą mogły korzystać z dotychczasowych pomieszczeń. Po utworzeniu oddziału zamiejscowego obecny dyrektor placówki, którego kadencja upływa z dniem 31.08.2003 r., pozostanie nauczycielem w tym oddziale i podlegać bedzie dyrektorowi Publicznego Przeszkola w Ociażu.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/ Bozena Budzik

Lista wiadomości