Rok 2003

Uchwała Nr VI/40/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzycez dnia 27 lutego 2003 roku


UCHWAŁA NR VI/40/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zwiazku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1231 ze zm.), uchwala się co następuje:

§1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2003 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Lista wiadomości