Rok 2003

Uchwałe Nr VI/41/03 Rady gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 lutego 2003 roku

 


Uchwała Nr VI/41/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie przejęcia na własność Gminy i Miasta nieruchomości położonych w Skalmierzycach i Nowych Skalmierzycach.

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 rok - o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm) oraz art.24 ust.l pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 00. 46.543 ze zmianami )uchwala się, co następuje:

§1

Wyrazić wolę nabycia na własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce następujących nieruchomości

 

a) wieś Skalmierzyce

dz. 1116/2 - pow. 0.2883ha,
dz. 1484/1 -pow .0,0400 ha:

b) miasto Nowe Skalmierzyce

dz. 217/2 - pow. 1,4727 ha ,
dz. 217/3-pow. 0,5 893 ha,
dz. 570/7-pow. 0,1237 ha.

 

§2

Nabycie nieruchomości , o których mowa w § l , nastąpi w trybie komunalizacji , na cele związane z realizacją zadań własnych gminy , a w szczególności na cele tworzenia gminnego zasobu nieruchomości.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie do uchwały
Nr V1/41703 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 lutego 2003r.

           Nieruchomości oznaczone nr działek 570/7 i 1116/2 ,stanowią przedszkole publiczne. W 2001 roku , PKP S.A. , przeniosły prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynku i budowli na rzecz Skarbu Państwa. W następstwie w/w czynności prawnych Starosta Ostrowski zaproponował Gminie przyjęcie w/w nieruchomości do realizacji zadań własnych. Działki oznaczone nr 217/2 i 217/3 , położone przy ulicy Kamiennej w Nowych Skalmierzycach , stanowią własność Skarbu Państwa. Obecnie jest to teren zaniedbany i zdewastowany . Uregulowanie stanu prawnego umożliwi Gminie jego wykorzystanie , zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Działka 1484/1 obecnie wchodzi w skład kompleksu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe. Jest pozbawiona dostępu do drogi publicznej. Może być zagospodarowana wyłącznie razem z gruntami sąsiednimi , stanowiącymi własność Gminy.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości