Rok 2003

uchwała Nr VI/42/03 Rady Gminy iMiasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 lutego 2003 roku


UCHWAŁA
Nr VI/42/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

          Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. 01.142.1591 z póz. zm./ oraz art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.90.32.191 ze zmianami / u c h w a l a się co, następuje :

§1

Powołuje się Komisję Inwetaryzacyjną do inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji w następującym składzie :

1. Stanisław Cierniak

- przewodniczący

2. Józef Strzyż

- członek

3. Józef Stasiak

- członek

4. Zbigniew Kubiaszczyk

- członek

5. Sławomir Grzegorowski

- członek

 

§2

Traci moc uchwała Nr XXI/121/2000, Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 czerwca 2000 roku , w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej .

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/42/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 lutego 2003r.

          Komisja Inwentaryzacyjna do inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji działająca na podstawie uchwały Nr XXI/121/2000 z dnia 30 czerwca 2000r. straciła swą aktualność wraz z upływem kadencji Rady.
W tej sytuacji powołanie Komisji w proponowanym składzie uważa się za uzasadnione i celowe.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości