Rok 2003

Uchwała Nr VI/44/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 lutego 2003 roku


Uchwała Nr VI/44/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 lutego 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148) rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/27/02 Rady Gminy i Miasta z 30 grudnia 2002 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 99.920,00 zł do kwoty

18.586.488,00 zł

w tym:

- zadania zlecone zwiększa się o kwotę1.500,00 zł do kwoty

868.764,00 zł

- zadania na podstawie porozumień zmniejsza się o kwotę 8.744,00zł do kwoty

73.509,00 zł

- dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 250.000,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 99.920,00 zł do kwoty

19.382.688,00 zł

w tym:

- zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł do kwoty

868.764,00 zł

- zadania na podstawie porozumień zmniejsza się o kwotę 8.744,00 zł do kwoty

73.509,00 zł
 

2. Zwiększa się nakłady inwestycyjne realizowane w roku budżetowym o kwotę 43.898,00 zł do kwoty 4.484.898,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 4 do uchwały głównej następujące zmiany:
 

Lp.

Nazwa zadania

Dz.

Rozdz.

§

zwiększenia

Po zmianach :

1.

Zakup komputerów i wyposażenia

750

75023

6060

43.898,00

70.698,00

Razem

 

 

 

 

43.898,00

4.484.898,00

 

§ 2

 Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 36.600,00 zł i wydatków w wysokości 69.144,00 zł zmieniając załącznik Nr 6 do uchwały głównej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/44 /03
z dnia 27 lutego 2003 roku.

1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I/3010/1/2003 z dnia 9 stycznia 2003 roku korygującego przyznane dotacje na zadania zlecone wg ustawy budżetowej na rok 2003 roku, zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł (dochody Dz. 750 rozdz. 75011 § 201 -400,00 zł, Dz. 853 rozdz. 85313 § 201 + 1.600,00 zł, rozdz. 85316 § 201 + 300,00 zł, wydatki Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 - 400,00 zł Dz. 853 85313 § 4130 + 1.600,00 zł, rozdz. 85316 § 3110 + 300,00 zł)

2. Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-1/2003 z dnia 8 stycznia 2003 roku korygującego naliczenia subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie zmniejszenie o kwotę 15.366,00 zł, równocześnie po rozliczeniu deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych zwiększa się dochody z tego podatku o kwotę 26.800,00 zł - na pokrycie obniżenia subwencji (dochody Dz. 758 rozdz. 75801 § 292 + 59.961,00 zł, rozdz. 75802 § 292 - 1.473,00 zł, Dz. 756 rozdz. 75621 § 001 - 73.854,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdz. 85319 § 4010 + 11.434,00 zł)

3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FHI/3011/53/2003 z 30 stycznia 2003 roku przyznającego dotację celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych realizowanych w pierwszym kwartale 2003 roku w kwocie 30.730,00 zł (dochody Dz. 853 rozdz. 85315 § 203 + 30.730,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdz. 85315 § 3110 + 30.730,00 zł)

4. Zmiany klasyfikacji dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży gruntów i lokali - w uchwale zakwalifikowano w § 084 winno być § 077 (dochody Dz. 700 rozdz. 70005 § 084 - 250.000,00 zł, § 077 + 250.000,00 zł)

5. Umowy Nr 30 /DRP-GCI/443 z dnia 21 grudnia 2002 roku zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej przyznającej środki na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca" w kwocie 65.000,00 zł (dochody Dz. 750 rozdz. 75023 § 270 + 65.000,00 zł, wydatki Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 + 11.102,00 zł, § 4300 + 10.000,00 zł, § 6060 + 43.898,00 zł)

6. Pisma Starosty Ostrowskiego Nr FN.0714-9/2003 z dnia 31 stycznia 2003 roku zmniejszającego dotację na utrzymanie dróg publicznych powiatowych o kwotę 8.744,00 zł (dochody Dz. 600 rozdz. 60014 § 232 - 8.744,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdz. 60014 § 4270 - 8.744,00 zł)

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

Lista wiadomości