Rok 2003

Uchwała Nr VI/45/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 lutego 2003 roku


Uchwała Nr VI/45/ 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 lutego 2003 roku

w sprawie powołania Kapituły Medalu za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, ze zmianami) oraz § 5 punkt 1 Uchwały Nr XXXVII / 209/ 94 z dnia 6 maja 1994 roku Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ze zmianami uchwala się co następuje :

§ 1

Powołuje się sześciu członków Kapituły Medalu za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej w następującym składzie :

 

1. Bożena Remelska

- członek

2. Stanisław Ławniczak

- członek

3. Kazimierz Tacik

- członek

4. Ludwik Faber

- członek

5. Stanisław Wojdziak

- członek

6. Jerzy Walczak

- sekretarz

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI / 45 / 2003

w sprawie powołania członków Kapituły Medalu za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej

          Na podstawie § 5 pkt. 1 uchwały Rady Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach nr XXXVII/ 209 / 94 z dnia 6 maja 1994 roku ze zmianami Kapitułę tworzą przewodniczący i sześciu członków. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Rady Gminy i Miasta, na którego wniosek Rada wybiera pozostałych członków. Z tego samego przepisu wynika że kadencja pozostałych członków Kapituły wygasła z chwilą wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, w związku z tym należy powołać nowych sześciu członków Kapituły w drodze uchwały .

Przewodniczący
 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Lista wiadomości