Rok 2003

Uchwała Nr VIII/ 47/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku


Uchwała Nr VIII/ 47/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148 ) uchwala się co następuje :

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok i wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce udziela Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce absolutorium za 2002 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr VIII /47/03
z dnia 28 kwietnia 2003 roku

           Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielanie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2002, który wcześniej przekazany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię RIO. Przewodniczący Rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie jawne, w którym udział wzięło 14 radnych, z których za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, przeciw głosowało 0 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Lista wiadomości