Rok 2003

Uchwała Nr VIII/48/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku


Uchwała Nr VIII/48/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII /169/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 23 marca 2001 roku w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

          Na podstawie rt. 18, ust. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)oraz art. 6, ust.12 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami ), art. 6b Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 roku, Nr 94, poz.431 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 28, § 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 1997 roku, Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII /169/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 23 marca 2001 roku zmienia się wykaz inkasentów zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Wykaz inkasentów

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII /48/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku

W wyniku przeprowadzonych wyborów Sołtysów oraz zmian personalnych osób pełniących tą funkcję – istnieje konieczność formalnej aktualizacji wykazu inkasentów do poboru łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz poszczególnych podatków odrębnie . Poza zmianą załącznika (wykazu inkasentów ) do uchwały Nr XXVIII /169/01 z dnia 23 marca 2001 roku – pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian .

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/Bożena Budzik

Lista wiadomości