Rok 2003

Uchwała Nr VIII/52/03 Rady gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku


Uchwała nr VIII /52/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie : uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce

          Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, Dz. U. Nr 23 z 2002 roku poz. 220, Dz.U. Nr 62 z 2002 roku poz. 558, Dz. U. Nr 113 z 2002 roku poz. 984, Dz. U. Nr 214 z 2002 roku poz. 1806 ) uchwala się co następuje

§ 1

Rada Gminy i Miasta uchwala Statuty Sołectw oraz Statut Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce stanowiące załączniki do niniejszej uchwały .

 

1. Załącznik nr 1

Statut sołectwa Biskupice

2. Załącznik nr 2

Statut sołectwa Biskupice Ołoboczne

3. Załącznik nr 3

Statut sołectwa Boczków

4. Załącznik nr 4

 Statut sołectwa Chotów

5. Załącznik nr 5

Statut sołectwa Droszew

6. Załącznik nr 6

Statut sołectwa Fabianów

7. Załącznik nr 7

Statut sołectwa Gałązki Małe

8. Załącznik nr 8

Statut sołectwa Gałązki Wielkie

9. Załącznik nr 9

Statut sołectwa Głóski

10. Załącznik nr 10

Statut sołectwa Gniazdów

11. Załącznik nr 11

Statut sołectwa Gostyczyna

12. Załącznik nr 12

Statut sołectwa Kotowiecko

13. Załącznik nr 13

Statut sołectwa Kościuszków

14. Załącznik nr 14

Statut sołectwa Kurów

15. Załącznik nr 15

Statut sołectwa Leziona

16. Załącznik nr 16

Statut sołectwa Mączniki

17. Załącznik nr 17

Statut sołectwa Miedzianów

18. Załącznik nr 18

Statut sołectwa Ociąż

19. Załącznik nr 19

Statut sołectwa Osiek

20. Załącznik nr 20

Statut sołectwa Skalmierzyce

21. Załącznik nr 21

Statut sołectwa Strzegowa

22. Załącznik nr 22

Statut sołectwa Śliwniki

23. Załącznik nr 23

Statut sołectwa Śmiłów

24. Załącznik nr 24

Statut sołectwa Trkusów

25. Załącznik nr  25

Statut sołectwa Węgry

26. Załącznik nr 26

Statut sołectwa Żakowice

27. Załącznik nr 27

Statut samorządu mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce

 

§ 2

Zobowiązuje się Burmistrz Gminy i Miasta do ogłoszenia Statutów w poszczególnych sołectwach oraz mieście Nowe Skalmierzyce i przekazania ich organom sołectw oraz miasta.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXVI /140/96 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutów sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr VIII /52/03
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce

          Statut jednostki pomocniczej uchwala Rada po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami określając w nim organizację i zakres działania, a w szczególności :

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej (zawarte w rozdziale 1 Postanowienia ogólne Statutu Sołectwa)
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej (Rozdział III)
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej (Rozdział II)
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę ora sposób ich realizacji (zawarte w rozdziale IV Zarządzanie majątkiem – gospodarka finansowa sołectwa)
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej (§ 13 Statutu, § 17 ust.4)

          Wymóg przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wprowadziła nowela do ustawy o samorządzie gminnym z dnia 11 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497). Rada spełniła ten wymóg proceduralny. Na sesji w dniu 27 kwietnia 2003 r. pozytywnie zaopiniowała projekty Statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce kierując je do konsultacji na zebraniach wiejskich odbywających się w terminach od 17.03.2003 do 2.04.2003 r.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/Bożena Budzik

Lista wiadomości