Rok 2003

Uchwał Nr VIII/49/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku


UCHWAŁA Nr VIII/ 49 /03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2003 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2003

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 póz. 148 z 2003 roku) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr IV/27/02 Rady Gminy i Miasta z dnia 30 grudnia 2002 roku skorygowanej uchwałami:

- VI/44/03 Rady Gminy i Miasta z dnia 27 lutego 2003 roku,
- VII/46/03 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 marca 2003 roku,

Wprowadza się następujące zmiany:

 

 l. Zwiększa się dochody  budżetu o kwotę 43.182,00 zł do kwoty

19.884.078,00 zł

W tym:

Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 43.182,00 zł do kwoty

911.946,00 zł

Zadania na podstawie porozumień w kwocie

 73.509,00 zł

Wprowadzając w załączniku Nr l do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 43.182,00 zł do kwoty

20.680.278,00 zł

W tym:

Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 43.182,00 zł do kwoty

911.946,00 zł

Zadania na podstawie porozumień w kwocie

73.509,00 zł

 

Dokonuje się przeniesień między działami na kwotę 2.144,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/49/03
z dnia 28 kwietnia 2003 roku.

Przedstawione w uchwale zmiany wynikają z:

1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB 1/3011/208/2003 z 27 marca 2003 roku z 27 marca 2003 roku przyznającego dotację na sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 29.733,00 zł (dochody Dz. 900 rozdz. 90015 § 201 + 29.733,00 zł, wydatki Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 + 19.150,00 zł ,§ 4270 + 10.583,00 zł)

2. Pisma Samorządu Mieszkańców wsi Żakowice przeznaczającego środki do dyspozycji samorządu na oświetlenie uliczne (wydatki Dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 - 2.144,00 zł Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 + 2.144,00 zł)

3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego RR-YI-9/ 7313/9 /2003 z 08 kwietnia 2003 roku przyznającego dotację na sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 13.449,00 zł (dochody Dz. 900 rozdz. 90015 § 201 + 13.449,00 zł, wydatki Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 + 12.925,00 zł, § 4270 + 524,00 zł)

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości