Rok 2003

Uchwała Nr VIII /51/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku


Uchwała Nr VIII /51/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Czachórach

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

  1. Z dniem 31 sierpnia 2003 roku likwiduje się publiczne Przedszkole w Czachórach, będące jednostką budżetową, zwaną dalej „przedszkolem”
  2. Majątek zlikwidowanego przedszkola przejmuje Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
  3. Dokumentację zlikwidowanego przedszkola przejmuje Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z wyjątkiem dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, którą należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

§ 2

  1. Wychowankom zlikwidowanego przedszkola zapewnia się kontynuację opieki przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Ociążu.
  2. Pracowników zlikwidowanego przedszkola z dniem 1 września 2003 r. przejmuje na podstawie art. 23 1 Kodeksu pracy Publiczne Przedszkole w Ociążu .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr VII /51/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Czachórach

          Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ) organ prowadzący, tj. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce władna jest do zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2003 r. Publicznego Przedszkola w Czachórach .
         Wywiązując się z ustawowego obowiązku wynikającego z wyżej cytowanej ustawy Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 25 lutego 2003 r. poinformowała o zamiarze likwidacji Publicznego Przedszkola w Czachórach rodziców dzieci uczęszczających do powyższej placówki. Ponadto 27 lutego br. wystąpiono do Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu o opinię w sprawie likwidacji przedszkola . Kuratorium wydało pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie, pismem z dnia 13 marca 2003 r. nr DK 014/3/2003/GM.
          Likwidacja Publicznego Przedszkola w Czachórach polegać będzie na zmianie struktury organizacyjnej. Z dniem 31 sierpnia 2003 r. zlikwidowana zostanie jednostka budżetowa, a od 1 września br., na bazie dotychczasowego przedszkola utworzony zostanie oddział zamiejscowy przypisany do Publicznego Przedszkola w Ociążu.
          Dzieci z Czachór i pobliskich miejscowości nadal będą mogły korzystać z dotychczasowych pomieszczeń . Pracownicy zlikwidowanego przedszkola od dnia 1 września 2003 r. na podstawie art. 23 1 Kodeksu pracy staną się pracownikami zatrudnionymi w Publicznym Przedszkolu w Ociążu.

Burmistrz
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/Bożena Budzik

Lista wiadomości