Rok 2003

Uchwała Nr XII/72/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 października 2003 roku


Uchwała Nr XII/72/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 października 2003 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591z późn. zm ) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z 2001 roku ) uchwala się co następuje:

§ 1.

W wyniku tajnego głosowania stwierdza się wybór następujących ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. w osobie:

Józef Ignacy Czubak .

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w osobach:

Jarosław Walczak,
Halina Cicharska.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr XII/72/03
z dnia 24 października 2003 roku

          Rady Gmin w głosowaniu tajnym wybierają ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wybory odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
          Liczbę ławników wybieranych podaje do wiadomości poszczególnym radom prezes sądu okręgowego. Na kadencję 2004-2008 do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. niezbędny jest wybór 3 ławników, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który na sesji przedstawia opinię o zgłoszonych kandydatach. Zespół został powołany i przedstawił Radzie swą opinię o kandydatach.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości