Rok 2003

Uchwała Nr XII/73/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 października 2003 roku


Uchwała NR XII/73/03 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 października 2003 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Skalmierzyce w części dotyczącej miejscowości: Biskupice Ołoboczne, Gniazdów, Kościuszków, Kotowiecko, Mączniki, Ociąż, Osiek i Śliwniki.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami); art. 4 ust.1; art.7; art.11 oraz art.26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami)  w związku z art. 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717)na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Plan obejmuje działki o nr ewidencyjnych:
  1. 868/2, 875 (ark. m. 2), 426 (ark. m. 1) w Biskupicach Ołobocznych,
  2. 44/2 (ark. m. 1) w Gniazdowie,
  3. 40, 41 (ark. m. 1) w Kościuszkowie,
  4. 296 (ark. m. 1) w Kotowiecku,
  5. 55/1, 52 (ark. m. 1) w Mącznikach,
  6. 237/2, 257/1, 7 (ark. m. 1) w Ociążu,
  7. 91/3, 91/6, 91/7, 91/8 (ark. m. 1) w Osieku,
  8. 229/5, 229/6 (ark. m. 2) w Śliwnikach.
 2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.
 3. Integralną częścią planu są:
  1. rysunki planu w skali 1: 1 000 stanowiące załączniki Nr 1/2003, 2/2003, 3/2003, 4/2003, 5/2003, 6/2003, 7/2003, 8/2003, 9/2003, 10/2003 i 11/2003 do niniejszej uchwały,
  2. prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze stanowiąca załącznik Nr 12/2002 do niniejszej uchwały (nie publikowany).
 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
  1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź o różnych zasadach zagospodarowania, 
  2. oznaczenia obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy.
 5. Przebieg linii rozgraniczającej tereny o różnych i o tych samych rodzajach przeznaczenia może być zmieniony w przypadku linii oznaczonych jako postulowane.
 6. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać wg zasad ustalanych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w ust.4 pkt 1.

 ROZDZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

§ 2

 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:
  1. tereny usług nieuciążliwych z towarzyszącą zabudową mieszkaniową oraz tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczone na rysunkach planu symbolem U/MN,
  2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunkach planu symbolem MN, 
  3. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności usługowo-gospodarczej oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone na rysunkach planu symbolem MN/U
  4. tereny działalności gospodarczo-usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową oznaczone na rysunku planu symbolem AG/MN,
  5. tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem U, 
  6. tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem MR,
  7. tereny rezerwowane pod poszerzenie dróg gminnych oznaczone na rysunkach planu symbolem KDG,
  8. tereny rezerwowane pod poszerzenie dróg powiatowych oznaczone na rysunkach planu symbolem KDP,
  9. tereny dróg zbiorczych oznaczone na rysunkach planu symbolem KZ (poza granicami opracowania),
  10. tereny ciągów pieszo-jezdnych oznaczone na rysunkach planu symbolem KDX.
 2. Liczby występujące przed symbolami terenów, o których mowa w ust.1 pkt 1) - 10) mają znaczenie porządkowe.
 3. Zakres zmiany planu wynika z uchwały Nr XLIII/242/2002 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 9 sierpnia 2002 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Skalmierzyce w części dotyczącej miejscowości: Biskupice Ołoboczne,Gniazdów,Kościuszków,Kotowiecko Mączniki, Ociąż, Osiek, Śliwniki oraz uchwały korygującej nr V/33/03 z dnia 30 stycznia 2003 r. dotyczącej działki nr 868/2 w Biskupicach Ołobocznych. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą planem ustala się:
  1. przeznaczenie terenów pod lokalizację przemysłu, składów, handlu i usług,
  2. przeznaczenie terenu pod lokalizację terenów na działki budowlane,
  3. ustalenie linii rozgraniczających tereny o różnych zasadach zagospodarowania,
  4. linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  5. tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
  6. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
  7. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym również linie zabudowy, gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
  8. zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
  9. tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

  1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 ust.2 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
  2. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, o ile z treści uchwały nie wynika inaczej,
  3. przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
  4. rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunki planu w skali 1 : 1 000 stanowiące załączniki Nr 1 – 11/2003 do niniejszej uchwały,
  5. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
  6. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
  7. funkcji terenu – jest synonimem przeznaczenia podstawowego,
  8. obszarze, terenie, działce – należy przez to rozumieć obszar, teren lub działkę o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
  9. linii zabudowy obowiązującej – należy przez to rozumieć odległość od krawędzi jezdni do najbliżej położonej ściany budynku – przed linią zabudowy mogą być usytuowane: schody zewnętrzne, balkony, wykusze o wysięgu nie przekraczającym 1,50 m, 
  10. linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy przez to rozumieć możliwość usytuowania budynku w linii zabudowy określonej na rysunku planu lub w odległości większej od określonej,
  11. funkcjach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć takie funkcje, których ewentualna uciążliwość nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu lub budynku,
  12. elementach małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
   •  rzeźby, fontanny, bramki, zadaszenia, altanki, obiekty architektury ogrodowej, lampy oświetleniowe,
   • obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku,
  13. istniejących elementach lub stanie zagospodarowania przestrzennego (np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych) – należy przez to rozumieć stan w/w w dniu wejścia w życie planu.

ROZDZIAŁ II
USTALENIA OGÓLNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 4

 1. W zakresie środowiska przyrodniczego plan ustala:
  1. ochronę istniejących urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych oraz obszarów zasobowych wód podziemnych w rejonie Kościuszkowa i Kotowiecka,
  2. ochronę powierzchni ziemi i gleby poprzez:
   • wyposażenie terenów projektowanych w pełną infrastrukturę techniczną,
   • wprowadzenie nowych terenów zielonych,
   • zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami szczególnymi gromadzenia i usuwania odpadów,
  3. ochronę wód powierzchniowych i podziemnych m.in. poprzez właściwe odwodnienie terenów komunikacji (placów, dróg, parkingów) i terenów aktywizacji gospodarczej,
  4. ochronę atmosfery poprzez:
   • wykorzystanie dla celów grzewczych paliw gazowych, płynnych, energii elektrycznej, słonecznej lub geotermalnej,
   • zachowanie wymogów określonych w przepisach szczególnych dotyczących dopuszczalnych emisji,
  5. ochronę przed hałasem poprzez zapewnienie właściwych i zgodnych z przepisami szczególnymi standardów akustycznych dla poszczególnych rodzajów terenów m. in. poprzez:
   • wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej, przesłon akustycznych itp. od tras komunikacyjnych drogowych i kolejowych, obiektów działalności gospodarczej itd.,
  6. ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji inwestycji, a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej. W przypadku lokalizacji inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko ustala się konieczność opracowania raportu.
 2. W przypadku uszkodzenia urządzeń melioracji szczegółowych (sieci drenarskiej) zobowiązuje się inwestora do jej naprawy na własny koszt

ROZDZIAŁ III
USTALENIA OGÓLNE W ZAKRESIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

§ 5

Ustala się obowiązek powiadomienia Państwowej Służby Ochrony Zabytków na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych i prowadzenia nadzoru archeologicznego w czasie realizacji inwestycji (dotyczy wszystkich terenów oprócz Kotowiecka).

ROZDZIAŁ IV
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 6

 1. Wyznacza się “Tereny usług nieuciążliwych z towarzyszącą zabudową mieszkaniową” oznaczone na rysunku planu symbolem U/MN (1 U/MN) z podstawowym przeznaczeniem pod działalność usługową (Zał. Nr 1/2003).
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
  1. wysokość zabudowy do 13,0 m (liczone od proj. poziomu terenu do najwyższego punktu dachu) czyli 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia,
  2. wysokość posadowienia max. 0,50 m od proj. poziomu terenu do poziomu posadzki parteru,
  3. dachy strome dwu i wielopołaciowe o kącie nachylenia 320-500,
  4. procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 50%,
  5. min. 25% pow. działki należy pozostawić ekologicznie czynne (niezabudowane i nieutwardzone) z możliwością realizacji elementów “małej architektury”,
  6. zaleca się wprowadzanie różnych form zieleni, w tym izolacyjnej,
  7. obiekty usługowe powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych,
  8. należy zabezpieczyć miejsca parkingowe na terenie działki w ilości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania inwestycji,
  9. zakłada się obsługę komunikacyjną z istniejącej drogi gminnej,
  10. nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od krawędzi jezdni drogi gminnej.
 3. Dopuszcza się:
  1. realizację zabudowy mieszkaniowej wbudowanej lub przybudowanej do obiektu usługowego, ewentualnie w formie obiektu wolnostojącego o wysokości do 10,0 m,
  2. budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 4. Zakazuje się lokalizowania inwestycji, których ewentualna uciążliwość wykraczała by poza granice działki.

§ 7

 1. Wyznacza się “Tereny mieszkaniowe” oznaczone na rysunku planu symbolem MN (2 MN) – (Zał. Nr 2/2003).
 2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
  1. zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca o wysokości 1 kondygnacji plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 10,0 m (liczone od proj. poziomu terenu do kalenicy) z możliwością podpiwniczenia,
  2. wysokość posadowienia max. 1,0 m od proj. poziomu terenu,
  3. dachy strome o kącie nachylenia 320-450 z kalenicami równoległymi do drogi powiatowej,
  4. zaleca się stosowanie detali architektonicznych wzbogacających walory estetyczne obiektów (np. lukarny, wykusze, okna dachowe, balkony, loggie itp.),
  5. procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 40%,
  6. min. 30% pow. działki należy pozostawić ekologicznie czynne (niezabudowane i nieutwardzone) z możliwością realizacji elementów “małej architektury”, 
  7.  zaleca się wprowadzanie różnych form zieleni,
  8. działka powinna posiadać wydzielone miejsca na pojemniki na odpady sytuowane w odległościach od zabudowy określonych w przepisach szczególnych,
  9. należy zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na samochody osobowe na terenie działki,
  10. ogrodzenia od strony dróg nie powinny przekraczać wysokości 1,60 m,
  11. obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi powiatowej,
  12. obowiązująca linia zabudowy 12,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, 
  13. nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej.
 3. Dopuszcza się:
  1. lokalizację wolnostojących budynków gospodarczo-garażowych lub garaży wbudowanych albo dobudowanych i architektonicznie nawiązujących do zabudowy mieszkaniowej; dachy strome, wysokość 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 7,0 m (liczone od proj. poziomu terenu do kalenicy), kalenice równoległe do drogi powiatowej,
  2. budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ( w tym stacji transformatorowych),
  3. nieuciążliwe funkcje usługowe wbudowane w budynki mieszkalne lub gospodarcze.
 4. Zakazuje się lokalizowania usług i urządzeń, których ewentualna uciążliwość wykraczała by poza granice działki.

§ 8

 1. Wyznacza się “Tereny mieszkaniowo-usługowe” oznaczone na rysunkach planu symbolem MN/U (3 MN/U) z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami (Zał. Nr 2/2003).
 2. Na terenie, o którym w ust. 1 obowiązują ustalenia jak w § 7, ust. 2, pkt 1)-11) i 13).
 3. Dopuszcza się:
  1. realizację nieuciążliwych usług w obiektach wolnostojących architektonicznie nawiązujących do zabudowy mieszkaniowej; wysokość do 10,0 m (liczone od proj. poziomu terenu do kalenicy); kalenice równoległe lub prostopadłe do drogi powiatowej,
  2. budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 4. Wprowadza się zakaz lokalizowania usług i urządzeń, których ewentualna uciążliwość wykraczała by poza granice działki.

§ 9

 1. Wyznacza się “Tereny działalności gospodarczo-usługowej i zabudowy mieszkaniowej” oznaczone na rysunku planu symbolem AG/MN (4 AG/MN) z podstawowym przeznaczeniem pod różnego typu działalność gospodarczą produkcyjno-usługową z towarzyszącą zabudową mieszkaniową (Zał. Nr 3/2003).
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
  1. wysokość zabudowy dla obiektów działalności gospodarczo-usługowej do 10,0 m (liczone od projektowanego poziomu terenu do kalenicy),
  2. wysokość posadowienia max. 0,50 m od proj. poziomu terenu do poziomu posadzki parteru,
  3. dachy strome dwu lub wielopołaciowe o kącie nachylenia 120-320; dopuszcza się również dachy płaskie; kalenice prostopadłe lub równoległe do drogi powiatowej,
  4. procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 50%,
  5. min. 25% powierzchni terenu należy pozostawić ekologicznie czynne (niezabudowane i nieutwardzone) z możliwością realizacji elementów “małej architektury”,
  6. zaleca się wprowadzanie różnych form zieleni, w tym izolacyjnej m. in. od zabudowy mieszkaniowej,
  7. obiekty powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych,
  8. należy zabezpieczyć miejsca parkingowe na terenie działki w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania inwestycji,
  9. zakłada się obsługę komunikacyjną z istniejącej drogi powiatowej,
  10. nieprzekraczalna linia zabudowy12,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej,
  11. adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i usługową z możliwością jej rozbudowy, przebudowy pod warunkiem wzajemnego dostosowania ich architektury.
 3. Dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w tym stacji transformatorowej).
 4. Zakazuje się lokalizowania inwestycji, których ewentualna uciążliwość wykraczała by poza granice działki.

§ 10

 1. Wyznacza się “Tereny mieszkaniowe” oznaczone na rysunkach planu symbolem MN (6 MN i 8 MN) z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zał. Nr 4/2003 i 5/2003).
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
  2. minimalna wielkość działek 1400 m2, szerokość 23,0 m (dla 6 MN) i 25,0 m (dla 8 MN),
  3. wysokość zabudowy 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 11,0 m (liczone od proj. poziomu terenu do kalenicy),
  4. wysokość posadowienia max. 1,0 m od projektowanego poziomu terenu; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
  5. dachy strome dwu lub wielopołaciowe o kącie nachylenia 320- 500 z kalenicami prostopadłymi (dla 6 MN) i równoległymi (dla 8 MN) do drogi powiatowej,,
  6. zaleca się stosowanie detali architektonicznych wzbogacających walory estetyczne obiektów (np. lukarny, okna dachowe, balkony, loggie itp.),
  7. procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 30%,
  8. minimum 30% powierzchni działki należy pozostawić biologicznie czynne (niezabudowane i nieutwardzone) z możliwością realizacji elementów “małej architektury”,
  9. zaleca się wprowadzanie różnych form zieleni, w tym izolacyjnej wzdłuż cieku wodnego,
  10. każda działka powinna posiadać wydzielone miejsce na pojemniki na odpady sytuowane w odległościach od zabudowy określonych w przepisach szczególnych,
  11. należy zabezpieczyć min. po 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki,
  12. ogrodzenia od strony drogi powiatowej nie powinny przekraczać wysokości 1,6 m,
  13. obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi powiatowej,
  14. nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni dróg powiatowych 15,0 m (Zał. Nr 5/2003) i 18,0 m (Zał. Nr 4/2003).
 3. Dopuszcza się:
  1. lokalizację wolnostojących budynków gospodarczo-garażowych o wysokości 1 kondygnacji, ale nie więcej niż 7,0 m (liczone od proj. poziomu terenu do kalenicy),
  2. realizację garaży wbudowanych w budynki mieszkalne,
  3. nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki gospodarcze lub mieszkalne; również w formie wolnostojącej o wysokości nie przekraczającej 10,0 m architektonicznie dostosowanych do projektowanej zabudowy mieszkaniowej tzn. dachy strome dwu- lub wielospadowe,
  4. budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z obsługą planowanych inwestycji (w tym stacji transformatorowych).
  5. inny podział terenu pod warunkiem zachowania wielkości działek określonej w punkcie 2).
 4. Zakazuje się lokalizowania wytwórczości, usług i urządzeń, których ewentualna uciążliwość wykraczała by poza granice działki.

§ 11

 1. Wyznacza się “Tereny mieszkaniowe ” oznaczone na rysunkach planu symbolem MN (12 MN, 13 MN) z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zał. Nr 6/2003).
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
  1. zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,
  2. minimalna wielkość działek 1100 m2 i szerokości 37,0 m (dla 13 MN) oraz 10002 i szerokość min. 21,0 m (dla 12 MN),
  3. wysokość zabudowy i posadowienia jak w § 10, ust. 2, pkt 3) i 4),
  4. dachy strome o kącie nachylenia 320- 500 z kalenicami równoległymi do istniejących dróg i projektowanych ciągów pieszo-jezdnych,
  5. detale architektoniczne, zieleń, miejsca na pojemniki na odpady i miejsca parkingowe jak w § 10, ust. 2, pkt 6) i 9)-11),
  6. procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 40%,
  7. min. 30% pow. działki należy pozostawić ekologicznie czynne (niezabudowane i nieutwardzone) z możliwością realizacji elementów “małej architektury”,
  8. ogrodzenia od strony dróg: powiatowej, gminnej i ciągu pieszo-jezdnego nie powinny przekraczać wysokości 1,60 m,
  9. obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg,
  10. nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni drogi powiatowej 15,0 m, gminnej 10,0 m, ciągu pieszo-jezdnego 7,0 m.
  11. w strefie ograniczonego użytkowania linii energetycznej WN 110 kV nale zy wykonać obostrzenia i uziemnienia zgodnie z przepisami szczególnymi (co najmniej 20).
 3. Dopuszcza się:
  1. lokalizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynków mieszkalnych skomponowanych architektonicznie (12 MN i 13 MN),
  2. realizację wolnostojących budynków gospodarczo-garażowych o wysokości do 7,0 m, z dachami stromymi dostosowanymi architektonicznie do budynków mieszkalnych (12 MN), 
  3. nieuciążliwe usługi wbudowane w obiekty mieszkalne lub gospodarczo-garażowe,
  4. budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
  5. inny podział terenu, pod warunkiem zachowania wielkości działek określonych w punkcie 2). 
 4.  Zakazuje się:
  1. lokalizowania usług i urządzeń, których ewentualna uciążliwość wykraczała by poza granice działki, 
  2. realizacji zabudowy w strefie ograniczonego użytkowania wyznaczonej na rysunku planu wzdłuż linii energetycznej WN 110 kV.

§ 12

 1. Wyznacza się “Tereny usługowe” oznaczone na rysunku planu symbolem U (10 U) z podstawowym przeznaczeniem pod różnego typu usługi o charakterze nieuciążliwym (Zał. Nr 6/2003).
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
  1. wysokość zabudowy 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 11,0 m (liczone od proj. poziomu terenu do kalenicy),
  2. wysokość posadowienia max. 0,50 m od projektowanego poziomu terenu ,
  3. dach stromy o kącie nachylenia 320- 500 z kalenicą równoległą do drogi powiatowej,
  4. detale architektoniczne, procent zabudowy działki, pow. ekologicznie czynna i zieleń jak w § 10, ust. 2, pkt 6) – 9),
  5. działka powinna posiadać wydzielone miejsce na pojemniki na odpady usytuowane w odległości od zabudowy określonej w przepisach szczególnych,
  6. należy zabezpieczyć na działce miejsca parkingowe w ilości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania usług,
  7. obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi powiatowej,
  8. nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni drogi powiatowej 15,0 m.
 3. Dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 4. Zakazuje się lokalizowania usług i urządzeń, których ewentualna uciążliwość wykraczała by poza granice działki.

§ 13

 1. Wyznacza się “Tereny mieszkaniowe” oznaczone na rysunku planu symbolem MN (16 MN) z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zał. Nr 7/2003).
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
  1. minimalna wielkość działek 1000 m2, szerokość 25,0 m,
  2. dachy strome o kącie nachylenia 320- 500 z kalenicami równoległymi do drogi gminnej i prostopadłymi do drogi powiatowej,
  3. zaleca się wprowadzanie różnych form zieleni, w tym izolacyjnej od sąsiadujących terenów kolejowych pod warunkiem zachowania określonej przepisami szczególnymi odległości od skrajnego toru,
  4. zaleca się wprowadzenie ekranów akustycznych wzdłuż granicy z terenami kolejowymi w miarę potrzeby przez właścicieli działek przyległych do terenu PKP,
  5. pozostałe ustalenia jak w § 10, ust. 2, pkt 1), 3), 4), 6) – 8), 10) – 13).
 3. Dopuszcza się:
  1. obowiązują ustalenia jak w § 10, ust. 3, pkt 1) – 5).
 4. Zakazuje się lokalizowania usług i urządzeń, których ewentualna uciążliwość wykraczała by poza granice działki.

§ 14

 1. Wyznacza się “Tereny mieszkaniowo-usługowe” oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U (17 MN/U) z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami rzemieślniczymi (Zał. Nr 8/2003).
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
  1. zabudowa mieszkaniowe połączona z zabudową usługową,
  2. wysokość zabudowy mieszkaniowej 2 kondygnacje plus ewentualne poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 13,0 m (liczone od proj. poziomu terenu do kalenicy); dopuszcza się też zastosowanie dachu płaskiego oraz podpiwniczenia,
  3. wysokość zabudowy usługowej nie powinna przewyższać wys. budynku mieszkalnego określonej w punkcie 2); możliwe zastosowanie dachu stromego dwuspadowego lub płaskiego,
  4. wysokość posadowienia max. 1,0 m dla zabudowy mieszkaniowej i max. 0,50 m dla zabudowy usługowej od proj. poziomu terenu,
  5. min. 25% pow. działki należy pozostawić ekologicznie czynne (niezabudowane i nieutwardzone) z możliwością realizacji elementów “małej architektury”,
  6. obowiązująca linia zabudowy 15,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej,
  7. obiekty usługowe powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych,
  8. pozostałe ustalenia jak w § 7, ust. 2, pkt 4), 5) 7) – 11).
 3. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 4. Zakazuje się lokalizowania usług i urządzeń, których ewentualna uciążliwość wykraczała by poza granice działki.

§ 15

 1. Wyznacza się “Tereny usługowo-mieszkaniowe” oznaczone na rysunku planu symbolem U/MN (18 U/MN) z podstawowym przeznaczeniem pod usługi i rzemiosło produkcyjne z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej (Zał. Nr 9/2003).
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
  1. wysokość zabudowy usługowo-produkcyjnej do 15,0 m (liczone od proj. poziomu terenu do kalenicy), dachy płaskie lub dwu- lub wielopołaciowe o kącie nachylenia 120- 320,
  2. wysokość posadowienia max. 0,50 m od projektowanego poziomu terenu,
  3. zakłada się obsługę komunikacyjną z istniejącej drogi dojazdowej-zbiorczej,
  4. nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni drogi krajowej 40,0 m dla zabudowy usługowo-produkcyjnej,
  5. pozostałe ustalenia jak w § 6, ust. 2, pkt 4) - 8).
 3. Dla zabudowy mieszkaniowej obowiązują ustalenia jak w § 10, ust. 2, pkt 1), 3) - 8), 10) i 11) oraz dodatkowo: 
  1.  pas zieleni izolacyjnej pomiędzy zabudową usługowo-produkcyjną i mieszkaniową oraz wzdłuż granic działki.
 4. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w tym stacji transformatorowej). 
 5. Zakazuje się lokalizowania usług lub produkcji, których ewentualna uciążliwość wykraczała by poza granice działki.

§ 16

 1. Wyznacza się “Tereny mieszkaniowe” oznaczone na rysunkach planu symbolem MN (19 MN, 20 MN, 24 MN) z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Zał. Nr 10/2003 i 11/2003).
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
  1. zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca o wysokości do 2 kondygnacji plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 13,0 m (liczone od proj. poziomu terenu do kalenicy) z możliwością podpiwniczenia,
  2. obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi gminnej (dla 19 i 20 MN) oraz powiatowej (dla 24 MN), 
  3. nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni drogi powiatowej 15,0 m, gminnej 10,0 m, 
  4. pozostałe ustalenia jak w § 7, ust. 2, pkt 2) – 10); ust. 3 i ust. 4.

§ 17

 1. Wyznacza się “Tereny zabudowy zagrodowej” oznaczone na rysunku planu symbolem MR (23 MR) z podstawowym przeznaczeniem pod siedlisko zagrodowe (Zał. Nr 11/2003).
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
  1. adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i modernizacji pod warunkiem, że wysokość nie przekroczy 13,0 m (liczone od proj. poziomu terenu do kalenicy),
  2. procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 50%,
  3. pozostałe ustalenia jak w § 7, ust. 2, pkt 6) – 11) i 13).
 3. Dopuszcza się:
  1. lokalizację zabudowań gospodarczych pod warunkiem, że zostaną architektonicznie dostosowane do zabudowy mieszkaniowej (m. in. dachy strome), 
  2. budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 18

 1. Wyznacza się “Tereny urządzeń energetycznych” oznaczone na rysunkach planu symbolem EE (26 EE, 27 EE, 28 EE, 29 EE) z podstawowym przeznaczeniem pod trafostacje (Zał. Nr 4/2003, 5/2003, 10/2003, 7/2003).
 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
  1. obiekty trafostacji w formie budynkowej dostosowane architektonicznie do projektowanej zabudowy,
  2. wprowadzenie akcentów kolorystycznych.
 3. Dopuszcza się:
  1. realizację sieci infrastruktury technicznej,
  2. wprowadzenie zieleni,
  3. trafostacje słupowe.

ROZDZIAŁ V
USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 19

Plan wyznacza linie rozgraniczające terenów przeznaczonych pod komunikację kołową i pieszą oraz określa klasyfikację funkcjonalną, przebieg dróg i zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z rysunkami nr 1/2003 do 11/2003 do niniejszej uchwały.

§ 20

W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się:

 1. Zabezpiecza się rezerwę terenową dla poszerzenia istniejących dróg powiatowych do szerokości normatywnej w liniach rozgraniczających 15,0 m oznaczonych na rysunkach planu symbolem KDP:
  1. 5 KDP (Zał. Nr 4/2003),
  2. 9 KDP, 15 KDP (Zał. Nr 6/2003).
 2. Zabezpiecza się rezerwę terenową dla poszerzenia istniejących dróg gminnych do szerokości normatywnej w liniach rozgraniczających 12,0 m oznaczonych na rysunkach planu symbolem KDG:
  1. 14 KDG (Zał. Nr 6/2003),
  2. 21 KDG, 22 KDG (Zał. Nr 10/2003).
 3. Wyznacza się linie rozgraniczające ciągów pieszo-jezdnych szerokości 6,0 m oznaczonych na rysunkach planu symbolem KDX:
  1. 7 KDX (Zał. Nr 4/2003),
  2. 25 KDX (Zał. Nr 5/2003).
 4. Wprowadza się zakaz bezpośrednich wjazdów i zjazdów na drogę krajową nr 25.
 5. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg określone zostały w Rozdziale IV pt. “Ustalenia szczegółowe w zakresie zagospodarowania terenu”. 3. Nieprzekraczalną linię zabudowy od granicy terenów kolejowych min. 10,0 m.

ROZDZIAŁ VI
USTALENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 21

 1. Plan ustala obsługę projektowanej zabudowy z gminnych systemów infrastruktury technicznej.
 2. Plan ustala zasadę prowadzenia przewodów podstawowej infrastruktury technicznej poza pasami drogowymi dróg krajowych i powiatowych.
 3. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala:
  1. pełne pokrycie zaopatrzenia w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez zarządcę sieci wodociągowej,
  2. realizację projektowanej sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających dróg lokalnych, zbiorczych oraz ciągów pieszo-jezdnych, wyznaczonych strefach oraz na pozostałych terenach objętych planem w zakresie niezbędnym dla ich obsługi.
 4. W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych plan ustala:
  1. pełne wyposażenie projektowanej zabudowy w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odprowadzenie ścieków do grupowej oczyszczalni w Kucharach,
  2. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
  3. lokalizację projektowanej sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających dróg lokalnych, zbiorczych oraz ciągów pieszo-jezdnych, wyznaczonych strefach oraz na pozostałych terenach objętych planem w zakresie niezbędnym dla ich obsługi,
  4. odprowadzenie ścieków opadowych z parkingów, placów itp. poprzez osadniki i separatory oraz inne niezbędne urządzenia do ziemi pod warunkiem spełnienia norm określonych przepisami szczególnymi.
 5. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną plan ustala:
  1. pełne pokrycie potrzeb wywołanych tradycyjnym użytkowaniem energii elektrycznej,
  2. zaopatrzenie w energię elektryczną terenów objętych planem z istniejących oraz projektowanych sieci i urządzeń zgodnie z orientacyjnym zapotrzebowaniem określonym w odrębnym opracowaniu. 
  3. lokalizację projektowanych sieci w liniach rozgraniczających dróg lokalnych, zbiorczych oraz ciągów pieszo-jezdnych, wyznaczonych strefach oraz na pozostałych terenach objętych planem w zakresie niezbędnym dla ich obsługi.,
  4. lokalizację stacji transformatorowych na terenach poszczególnych lokalizacji zgodnie z zapotrzebowaniem.
 6. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala:
  1. pokrycie zapotrzebowania na gaz do celów komunalno - bytowych, przygotowania ciepłej wody oraz grzewczych z istniejących i projektowanych sieci po ich rozbudowie,
  2. zasady lokalizacji jak w ust. 5, pkt 3).
 7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala:
  1. z lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi na okres przejściowy,
  2. docelowo z lokalnych kotłowni opalanych paliwami ekologicznymi (gaz ziemny, paliwa płynne, energia elektryczna, energia słoneczna lub geotermalna itp.).
 8. W zakresie systemu telekomunikacyjnego plan ustala:
  1. obsługę terenu objętego planem przez koncesjonowanych operatorów siecią przewodową lub alternatywnie bezprzewodową z istniejących urządzeń zlokalizowanych poza terenami objętymi niniejszym opracowaniem,
  2. zasady lokalizacji sieci przewodowych jak w ust. 5, pkt 3).
 9. W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan ustala:
  1. unieszkodliwianie odpadów (również technologicznych) poza terenem planu,
  2. obsługę w zakresie wywożenia i segregacji odpadów przez koncesjonowane firmy,
  3. wywożenie odpadów na międzygminne wysypisko śmieci w Psarach.

ROZDZIAŁ VII
USTALENIA KOŃCOWE

§ 22

Skutki prawne zmiany planu w zakresie wartości nieruchomości:

 1. zgodnie z art.10 ust.3, art.36. ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
 2. dla terenów stanowiących wyłączną własność gminy odstępuje się od naliczania jednorazowych opłat, o których mowa w p-cie 1).

§ 23

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia ogółem ok. 8,218 ha gruntów rolnych na cele nierolnicze, w tym: grunty orne klasy

III a - 0,20 ha
III b - 1,97 ha
IV a - 3,40 ha
IV b - 1,14 ha
V - 0,243 ha
VI - 0,815 ha

pastwiska                      V - 0,23 ha
grunty zabudow.         IV a - 0,22 ha

§ 24

Traci moc uchwała Nr VI/36/94 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Skalmierzyce (ogł. w Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 22/94, poz. 170 z dnia 15.12.1994 r.); zmieniona uchwałą Nr X/62/99 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 czerwca 1999 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 60, poz. 1267); zmieniona uchwałami Nr XXII/129-132/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 72, poz. 957 z 23.10.2000 r.) w granicach określonych niniejszą uchwałą.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta

/-/Kazimierz Sipka

Lista wiadomości