Rok 2003

Uchwała Nr XII/74/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 października 2003 roku


Uchwała Nr XII/74/03 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 24 października 2003r.

w sprawie “Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce” dotyczących miejscowości: Nowe Skalmierzyce działki 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 178/4, 187/9, 187/10, 187/11, 189/2, 221/2, Skalmierzyce działki 1351/2, 1351/7. 1351/8, 1352/1, Biskupice Ołobocznedziałki 149/13, 149/14, 149/15,  149/17

            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w związku z art.85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zmianami) oraz stosownie do uchwały Nr IV/25/2002 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2002 r. uchwala się Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce zwane dalej planem.

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1

 1. Planem są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu stanowiącym załączniki od nr 1 - do nr 4 do niniejszej uchwały:
 2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu w skali 1:1000.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załączniki od nr 1 do nr 4 do niniejszej uchwały,
 4. terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i liczbowym,
 5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie,
 6. przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe
 7. przeznaczenie dopuszczalne - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które są dopuszczalne po spełnieniu określonych warunków,
 8. adaptacji zabudowy - należy przez to rozumieć zachowanie budynków istniejących z możliwością ich modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,
 9. linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,
 10. powierzchni aktywnej przyrodniczo - należy przez to rozumieć powierzchnię nie zabudowaną i nie utwardzoną, przeznaczoną na zieleń,
 11. usługach – należy przez to rozumieć usługi komercyjne: handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, instytucje finansowe z wyłączeniem usług zlokalizowanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000m2,

§ 3

Ustalenia przeznaczenia terenów:

 1. US- tereny usługowo - składowe,
 2. UC – tereny usług komercyjnych,
 3. PSU - tereny przemysłowo - składowo – usługowe,
 4. KGP – tereny komunikacji – droga główna ruchu przyspieszonego,
 5. KD - tereny komunikacji – droga dojazdowa.

§ 4

 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
  1. Granica opracowania planu,
  2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
  3. przeznaczenie terenu,
  4. nieprzekraczalne linie zabudowy,
  5. oznaczenia sieci infrastruktury technicznej wraz ze strefą ochronną,
  6. obiekty o walorach zabytkowych,
  7. obszar ekspozycji obiektu,
  8. zieleń izolacyjna,
  9. wjazd obowiązujący,
  10. wjazd tymczasowy
  11. oznaczenia cyfrowe i literowe,
 2. Kolejne oznaczenia cyfrowe, znajdujące się przed symbolem literowym zostały przypisane następującym miejscowościom:
  1 - Nowe Skalmierzyce,
  2 - Skalmierzyce,
  3 - Biskupice Ołoboczne,

§ 5

Na całym obszarze ustala się zakazy:

 1. Realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzany jest obowiązkowo,
 2. Lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej mogącej powodować przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poza granice działek w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów. 
 3. Lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej mogącej powodować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu dla poszczególnych funkcji w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów,
 4. Wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,
 5. Lokalizowania obiektów niemieszkalnych z paleniskami na paliwa stałe na terenie, gdzie istnieje sieć gazowa,
 6. Lokalizowania obiektów powodujących emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym.

§ 6

 1. Ustala się następujące zasady sytuowania budynków przy drogach krajowych
  1. Nowe obiekty budowlane nie przeznaczone na stały i czasowy pobyt ludzi powinny być sytuowane zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu tj. w odległości nie mniejszej niż 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni projektowanej drogi.
  2. Nowe obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi powinny być sytuowane w następujących odległościach od dróg:

kategorie dróg

budynki jednokondygnacyjne

budynki wielokondygnacyjne

droga krajowa

50m

70m

 

3. Dopuszcza się lokalizację budynków przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z zasadami podanymi w pkt 1), pod warunkiem zastosowania przez inwestora środków zmniejszających uciążliwości komunikacyjne,
4. W przypadku modernizacji drogi krajowej należy wybudować ekrany akustyczne dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w zasięgu uciążliwości komunikacyjnych, których lokalizację ustali raport oddziaływania drogi krajowej na środowisko.

2. Ustala się następujące zasady sytuowania nowych budynków przy drogach powiatowych i gminnych:

1. Nowe obiekty budowlane powinny być sytuowane zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
2.
Zakaz sytuowania nowych budynków pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu.

ROZDZIAŁII
Przepisy szczegółowe

§ 7

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US 1 (zał. nr 1), ustala się:
  1. Funkcję usługowo - składową jako przeznaczenie podstawowe,
  2. Zakaz zabudowy mieszkaniowej,
  3. Sytuowanie budynków przy drogach zgodnie z zasadami podanymi w § 6 uchwały,
  4. Zasady kształtowania nowej zabudowy i rozbudowy budynków adaptowanych:
   a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
   b) zachować odpowiednią odległość budynków i budowli od skrajnego toru oraz od granicy obszaru kolejowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   c) możliwość adaptacji istniejących budynków nie wykraczających poza linię zabudowy,
   d) zakaz rozbudowy budynków zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy,
   e) wysokość budynków produkcyjnych i usługowych do 10 m,
   f) wysokość budynków biurowych do dwóch kondygnacji,
  5. Dojazd poprzez istniejący wjazd,
  6. Możliwość lokalizacji dróg wewnętrznych i obiektów związanych z funkcją podstawową,
  7. Obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
  8. Maksymalną powierzchnię zabudowy pod wszystkimi budynkami do 70% powierzchni terenu,
  9. Obowiązek zachowania minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo, 
  10. Zachowanie istniejącego zadrzewienia i zieleni na skarpie,
  11. Obowiązek uszczelnienia placów manewrowych i parkingów w celu zabezpieczenia wód podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczeń,
  12. Możliwość scalania istniejących własności,
  13. Zakaz wtórnych podziałów.
 2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US2 (zał. nr 1), ustala się:
  1. Funkcję usługowo - składową - jako przeznaczenie podstawowe,
  2. Drobną wytwórczość – jako przeznaczenie dopuszczalne,
  3. Zakaz zabudowy mieszkaniowej,
  4. Sytuowanie budynków przy drogach zgodnie z zasadami podanymi w § 6 uchwały,
  5. Zasady kształtowania nowej zabudowy i rozbudowy budynków adaptowanych:
   a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
   b) zachować odpowiednią odległość budynków i budowli od skrajnego toru oraz od granicy obszaru kolejowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   c) zakaz zabudowy w obszarze ekspozycji obiektów o walorach zabytkowych,
   d) możliwość adaptacji istniejących budynków nie wykraczających poza linię zabudowy,
   e) zakaz rozbudowy budynków zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy,
   f) wysokość budynków produkcyjnych i usługowych do 10 m,
   g) wysokość budynków biurowych do dwóch kondygnacji,
   h) przebudowa istniejących obiektów o walorach zabytkowych wymaga uzgodnienia z odpowiednimi służbami ochrony zabytków, 
  6. Dojazd od strony istniejącej drogi zbiorczej, 
  7.  Możliwość lokalizacji dróg wewnętrznych i obiektów związanych z funkcją podstawową,
  8. Obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
  9. Maksymalną powierzchnię zabudowy pod wszystkimi budynkami do 70% powierzchni terenu, 
  10.  Obowiązek zachowania minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo, 
  11.  Urządzenie zieleni od strony drogi,
  12. Obowiązek uszczelnienia placów manewrowych i parkingów w celu zabezpieczenia wód podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczeń,
  13. Możliwość scalania istniejących własności,
 3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UC (zał. nr 1), ustala się:
  1. Funkcję usług komercyjnych jako przeznaczenie podstawowe,
  2. Zakaz zabudowy mieszkaniowej
  3. Sytuowanie budynków przy drogach zgodnie z zasadami podanymi w § 6 uchwały, 
  4. Zasady kształtowania nowej zabudowy i rozbudowy budynków adaptowanych:
   a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
   b) zachować odpowiednią odległość budynków i budowli od skrajnego toru oraz od granicy obszaru kolejowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   c) zakaz zabudowy w obszarze ekspozycji obiektu o walorach zabytkowych,
   d) możliwość adaptacji istniejących budynków nie wykraczających poza linię zabudowy,
   e) zakaz rozbudowy budynków zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy,
   f) wysokość budynków usługowych i składowych do 10 m,
   g) przebudowa istniejących obiektów o walorach zabytkowych wymaga uzgodnienia z odpowiednimi służbami ochrony zabytków,
  5. Dojazd dla samochodów ciężarowych tylko w miejscu wskazanym na rysunku jako zjazd obowiązkowy,
  6. Dojazd dla pojazdów z wyłączeniem pojazdów wymienionych w ppkt 7 od strony drogi zbiorczej z wykorzystaniem istniejących wjazdów i uwzględnieniem ochrony istniejącej skarpy,
  7. Możliwość lokalizacji dróg wewnętrznych i obiektów związanych z funkcją podstawową,
  8. Obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
  9. Maksymalną powierzchnię zabudowy pod wszystkimi budynkami do 70% powierzchni terenu, 
  10. Obowiązek zachowania minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo, 
  11. Zachowanie istniejącego zadrzewienia i zieleni na skarpie,
  12. Obowiązek uszczelnienia placów manewrowych i parkingów w celu zabezpieczenia wód podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczeń,
  13. Możliwość scalania istniejących własności,
  14. Zakaz wtórnych podziałów,
 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2PSU1 (zał. nr 2), ustala się:
  1. Funkcję przemysłowo – składowo - usługową jako przeznaczenie podstawowe,
  2. Zakaz zabudowy mieszkaniowej,
  3. Sytuowanie budynków przy drogach zgodnie z zasadami podanymi w § 6 uchwały,
  4. Zasady kształtowania nowej zabudowy i rozbudowy budynków adaptowanych:
   a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
   b) wysokość budynków produkcyjnych, usługowych i składowych do 10 m,
  5. Dojazd od strony istniejącej drogi lokalnej zgodnie z rysunkiem planu,
  6. Możliwość lokalizacji dróg wewnętrznych i obiektów związanych z funkcją podstawową,
  7. Obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
  8. Strefę ochronną od istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 i DN 400 zgodnie z rysunkiem planu – w odległości 65m od skrajnych przewodów,
  9. Lokalizacja wszelkich obiektów w odległości mniejszej niż 65 m od gazociągu wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci,
  10. Maksymalną powierzchnię zabudowy pod wszystkimi budynkami do 60% powierzchni terenu, 
  11. Obowiązek zachowania minimum 20% powierzchni terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo, 
  12. Obowiązek uszczelnienia placów manewrowych i parkingów w celu zabezpieczenia wód podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczeń,
  13. Możliwość wtórnych podziałów przy zapewnieniu dojazdu od strony drogi lokalnej,
  14. Teren eksploracji archeologicznej – wszelkie prace uzgodnić z odpowiednimi służbami ochrony zabytków.
 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2PSU2 (zał. nr 2), ustala się:
  1. Funkcję przemysłowo – składowo -usługową jako przeznaczenie podstawowe,
  2. Zakaz zabudowy mieszkaniowej,
  3. Sytuowanie budynków przy drogach zgodnie z zasadami podanymi w § 6 uchwały,
  4. Zasady kształtowania nowej zabudowy i rozbudowy budynków adaptowanych:
   a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
   b) wysokość budynków produkcyjnych, usługowych i składowych do 10 m,
  5. Dojazd od strony istniejącej drogi lokalnej zgodnie z rysunkiem planu,
  6. Tymczasowy dojazd, zgodnie z rysunkiem planu, do czasu modernizacji istniejącej drogi krajowej, 
  7. Możliwość lokalizacji dróg wewnętrznych i obiektów związanych z funkcją podstawową,
  8. Obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
  9. Maksymalną powierzchnię zabudowy pod wszystkimi budynkami do 60% powierzchni terenu, 
  10. Obowiązek zachowania minimum 20% powierzchni terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo, 
  11. Obowiązek uszczelnienia placów manewrowych i parkingów w celu zabezpieczenia wód podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczeń,
  12. Możliwość wtórnych podziałów przy zapewnieniu dojazdu docelowego od strony drogi lokalnej, 
  13. Strefę ochronną od istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 i DN 400 zgodnie z rysunkiem planu – w odległości 65m od skrajnych przewodów,
  14. Lokalizacja wszelkich obiektów w odległości mniejszej niż 65 m od gazociągu wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci,
  15. Strefę ochronną od istniejących linii energetycznej 15kV w odległości 6m od osi tej linii,
  16. Teren eksploracji archeologicznej – wszelkie prace uzgodnić z odpowiednimi służbami ochrony zabytków.
 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US (zał. nr 2), ustala się:
  1. Funkcję usługowo - składową jako przeznaczenie podstawowe,
  2. Dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej pod warunkiem, że nie przekracza ona linii zabudowy,
  3. Lokalizowane usługi komercyjne nie mogą stwarzać uciążliwości dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej,
  4. Sytuowanie budynków przy drogach zgodnie z zasadami podanymi w § 6 uchwały,
  5. Zasady kształtowania nowej zabudowy i rozbudowy budynków adaptowanych:
   a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
   b) możliwość adaptacji istniejących budynków nie wykraczających poza linię zabudowy,
   c) wysokość budynków usługowych i składowych do 8 m,
  6. Dojazd od strony istniejącej drogi lokalnej,
  7. Możliwość lokalizacji dróg wewnętrznych i obiektów związanych z funkcją podstawową,
  8. Obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych,
  9. Maksymalną powierzchnię zabudowy pod wszystkimi budynkami do 70% powierzchni terenu, 
  10. Obowiązek zachowania minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo, 
  11. Obowiązek uszczelnienia placów manewrowych i parkingów w celu zabezpieczenia wód podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczeń,
 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 3UC (zał. nr 3) ustala się:
  1. Funkcję usług komercyjnych jako przeznaczenie podstawowe,
  2. Funkcję składową jako przeznaczenie uzupełniające,
  3. Możliwość adaptacji istniejących budynków mieszkalnych na cele usługowe,
  4. Zasady kształtowania nowej zabudowy i rozbudowy budynków adaptowanych:
   a) sytuowanie budynków przy drogach zgodnie z zasadami podanymi w § 6
   b) wysokość budynków usługowych i składowych do 10 m,
  5. Możliwość lokalizacji dróg wewnętrznych i obiektów związanych z funkcją podstawową i dopuszczalną,
  6. Obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie działki,
  7. Maksymalną powierzchnię zabudowy pod wszystkimi budynkami do 50% powierzchni działki, 
  8. Obowiązek zachowania minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo, 
  9. Możliwość scalania istniejących własności,
  10. Dojazd zapewnić poprzez jeden zjazd od strony drogi zbiorczej w miejscu wyznaczonym na rysunku planu,
 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KGP ustala się:
  1. Funkcję drogi głównej ruch przyspieszonego,
  2. Poszerzenie istniejącej drogi krajowej o drugą jezdnię,
  3. Teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych,
 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD ustala się:
  1. Funkcję dróg dojazdowych,
  2. Dostępność drogi nieograniczona.
  3. Teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych,

ROZDZIAŁ III
Ustalenia dla infrastruktury technicznej

§ 8

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

 1. Zasilanie odbiorców z sieci elektroenergetycznej,
 2. Budowę sieci elektroenergetycznej prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg publicznych: powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych za zgodą i na warunkach zarządców tych dróg,
 3. Budowę sieci elektroenergetycznej prowadzonej poza pasem drogowym drogi krajowej
 4. Budowę stacji transformatorowych na terenach o funkcji przemysłowej, usługowej, składowej w zależności od potrzeb w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym.

§ 9

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie w ciepło z wbudowanych lub lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi:

 1. gazem przewodowym,
 2. olejem opałowym niskosiarkowym,
 3. energią elektryczną.

§ 10

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

 1. Zaopatrzenie odbiorców w wodę z sieci wodociągowej w oparciu o wodociągi istniejące i przez rozbudowę sieci,
 2. Budowę sieci wodociągowej prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg publicznych: powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych za zgodą i na warunkach zarządców tych dróg,
 3. Budowę sieci wodociągowej prowadzonej poza pasem drogowym drogi krajowej.

§ 11

W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

 1. Na terenach, gdzie istnieją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - obowiązek odprowadzenia ścieków sanitarnych i opadowych poprzez te sieci,
 2. Budowę sieci kanalizacyjnej prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg publicznych: powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych za zgodą i na warunkach zarządców tych dróg,
 3. Budowę sieci kanalizacyjnej prowadzonej poza pasem drogowym drogi krajowej,
 4. Do czasu realizacji komunalnych urządzeń odprowadzania ścieków gromadzenie ścieków powstających w wyniku prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej, składów w indywidualnych, szczelnych zbiornikach z zapewnieniem systematycznego ich usuwania do komunalnej oczyszczalni ścieków, zgodnie z wymogami administratora oczyszczalni będącej odbiorcą ścieków, stosownie do odrębnych przepisów,
 5. Po wybudowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków powstających w wyniku prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej, składów do tej kanalizacji, zgodnie z wymogami administratora komunalnej sieci kanalizacyjnej, stosownie do odrębnych przepisów,
 6. Na terenach przemysłowych, usługowych i składowych odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji opadowej komunalnej, zgodnie z wymogami administratora sieci kanalizacyjnej lub odprowadzenie podczyszczonych ścieków opadowych do odbiornika naturalnego po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego,
 7. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się budowę kanalizacji indywidualnej i gromadzenie ścieków sanitarnych w zbiornikach bezodpływowych okresowo opróżnianych oraz powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 12

W zakresie odpadów stałych ustala się:

 1. Gromadzenie odpadów w granicach posesji,
 2. Wywóz odpadów na wysypisko gminne.

ROZDZIAŁ IV
Przepisy końcowe

§ 13

Ustala się wysokość jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 1. PSU, UC, US - 25 %
 2. KGP, KD - 1 %

§ 14

Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne o powierzchni 6,2905 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami: PSU, UC, US, KGP, KD.

§ 15

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VI/36/94 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 8 grudnia 1994 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Skalmierzyce (Dz. U. Woj. Kal. Nr 22 poz. 170 ze zm.) w części dotyczącej terenu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 16

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 17

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta

/-/Kazimierz Sipka

Lista wiadomości