Rok 2003

Uchwała Nr XIII / 75 / 03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 roku

 

UCHWAŁA Nr XIII / 75 / 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 grudnia 2003 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2004

           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr. 9 , poz. 84 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokościach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości zawarty w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/75/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 grudnia 2003 roku

               Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce od kilku lat stosuje zasadę ustalania stawek podatkowych w wysokościach maksymalnych stawek , określonych przepisami , za rok poprzedni . Wyjątek stanowią stawki od powierzchni użytkowej pozostałych budynków ( pozycja 2.e załącznika do uchwały ) oraz stawka z tytułu opodatkowania pozostałych gruntów ( pozycja 1.c załącznika do uchwały ) - ustalane na niższym poziomie i waloryzowane o wskaźnik prognozowanej inflacji na dany rok budżetowy . Dla tych pozycji przyjęto odpowiednio wzrost o 2 % w przypadku stawki określonej w pozycji 2 e , oraz dla pozycji 1 c przyjęto wyższy wzrost kwotowy od stawki 0,09 zł. w 2003 roku na 0,10 zł.

Natomiast maksymalne stawki podatkowe na rok 2004 możliwe do zastosowania przez gminę dla poszczególnych tytułów wynoszą odpowiednio :

1. a ) - 0,63 zł.
1. b ) - 3,41 zł.
1. c ) - 0,31 zł.

2. a ) - 0,52 zł.
2. b ) 17,42 zł.
2. c) - 8,11 zł.
2. d ) - 3,49 zł.
2. e ) - 5,82 zł.

3. - 2 %

Wprowadzona w 2003 roku preferencyjna stawka dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pozostaje na dotychczasowym poziomie .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości