Rok 2003

Uchwała Nr XIII / 76 / 03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 roku

 

UCHWAŁA Nr XIII / 76 / 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 grudnia 2003 roku

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

           Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2004 rok w wysokościach określonych w Załacznku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/76/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 grudnia 2003 roku

          Przyjęte w projekcie uchwały stawki podatkowe na rok 2004, generalnie pozostały bez zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zaistniała jednak konieczność podwyższenia niektórych stawek określonych w punktach 2, 4, 6 projektu uchwały – z tytułu zachowania minimalnych stawek dla określonych grup pojazdów zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na 2004 r..
          Na dzień opracowania niniejszej uchwały niektóre ze stawek wymagające podwyższenia są jednocześnie wyższe od stawek maksymalnych określonych tą samą ustawą. Powstały dylemat prawny będzie jednak rozwiązany poprzez nowelizację przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez proces legislacyjny zainicjowany projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowelizacja zmierza do określenia stawki minimalnej jako prawnie skutecznej w sytuacji kolizji, o której mowa powyżej.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości