Rok 2003

Uchwała Nr XIII / 77 / 03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 roku

 

Uchwała Nr XIII / 77 / 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2004 rok

            Na podstawie art. 18 , ust. 2 , pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. , Nr. 9 , poz. 84 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w następujących wysokościach :

1. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy ciągnikowej

20,00 zł

2. Przy sprzedaży z samochodu dostawczego lub wozu konnego

15,00 zł.

3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki , kosza itp.
a) indywidualnych producentów sprzedających towary własnej produkcji ( np. jaja , ser , owoce , warzywa itp. )
b) przy sprzedaży małych ilości warzyw , jagód , kwiatów ( od osoby )

 

3,00 zł
3,00 zł

4. Przy sprzedaży z wózka ręcznego , roweru

3,00 zł

5. Przy sprzedaży stoiskowej i na straganie

12,00 zł

 

§ 2

1. Opłatę targową pobiera się dziennie w formie pieniężnej .

§ 3

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa . Ustala się inkasenta Sławomira Płomińskiego z wynagrodzeniem w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych kwot .

§ 4

Wysokość stawek opłaty targowej ustala się na każdy rok budżetowy .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/77/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 grudnia 2003 roku

          Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami ) Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość , zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej jak również może zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa określając inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso .
         Ze względu na relatywnie niski poziom stosowanych do tej pory stawek opłaty targowej , mały wpływ na dochody budżetu oraz niski poziom przewidywanej inflacji w przyszłym roku - proponowana stawka opłaty targowej została ustalona na poziomie roku 2003 . Dochody budżetu z tytułu tej opłaty kształtują się na poziomie ok. 13 tyś. zł. w skali roku. .

Maksymalna stawka opłaty targowej na 2004 rok wynosi 579,32 zł. .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości