Rok 2003

Uchwała nr XIII/79/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 roku

 

Uchwała nr XIII/79/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 grudnia 2003r

w sprawie określenia zasad obejmowania nowych udziałów przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kapitale zakładowym Spółki „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

           Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.g w związku z art.46 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje :

§ 1

Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o w zamian za objęcie 19 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy , wnosi się wkład niepieniężny ( aport rzeczowy ) w postaci urządzeń elektroenergetycznych służących oświetleniu ulicznemu i drogowemu , stanowiący odrębny od gruntu przedmiot prawa własności , wybudowanych własnym staraniem i na koszt Gminy .

a/ oświetlenie wiaduktu w Skalmierzycach w ciągu drogi krajowej nr 25 ( system oświetleniowy przekazany Gminie przez GDDP Rejon Dróg Krajowych ) o łącznej wartości 19.957,88 zł
SŁOWNIE : dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 88/100

§ 2

Na zasadach określonych w Umowie Spółki Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jest uprawniony do obejmowania dalszych udziałów w kapitale zakładowym Spółki , które zostaną pokryte wkładami pieniężnymi , których wysokość zostanie określona w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy lub za wkłady niepieniężne w postaci wybudowanej własnym staraniem i na koszt Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu i drogowemu.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr V/37/2003r Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 -01-2003r w sprawie określenia zasad obejmowania nowych udziałów przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kapitale zakładowym Spółki „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały XIII/79/03
z dnia 04 grudnia 2003 roku

           W Uchwale Nr V/37/2003 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie określenia zasad obejmowania nowych udziałów przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kapitale zakładowym Spółki „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu w § 1 określono wniesienie aportem rzeczowym oświetlenia wiaduktu w Skalmierzycach w ciągu drogi krajowej nr 25 w zamian za objęcie 21 udziałów każdy o nominalnej wartości 1000,0 zł.
          Za podstawę ustalenia wartości oświetlenia przyjęto wycenę dokonaną przez GDDP – Oddział Zachodni Rejon Dróg w Kaliszu sporządzoną w miesiącu maju 2001 roku. Na podstawie ustalenia jednostkowej wartości odtworzeniowej majątku wg kosztów budowy dla 2001 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Oddział zachodni RDK – Kalisz sporządziła dokument Przekazania Technicznego ( PT ) majątku oświetlania wiaduktu Gminie Nowe Skalmierzyce na dzień 26-10-2001r.
           Na podstawie opracowanych dokumentów doszło do podpisania Umowy Przedwstępnej ( na wniesienie wkładu niepieniężnego – aport rzeczowy ) nr AR/88/2002 z dnia 02-12-2002r pomiędzy Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu a Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie wniesienia aportem oświetlenia wiaduktu. W oparciu o zawartą Umowę Rada Gminy i Miasta podjęła Uchwałę Rady Gminy cytowaną wyżej z określeniem objęcia w zamian za aport rzeczowy 21 nowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.
          Faktyczne objęcie udziałów następuje jednak z chwilą podpisania aktu notarialnego przez przedstawiciela Gminy w osobie Burmistrza.
          Przed podpisaniem aktu notarialnego Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe przygotowała nową wycenę wkładu niepieniężnego na dzień 07-11-2003r wyliczoną dla okresu listopad 2001 do listopad 2003 roku. Działanie Spółki zgodne jest z zapisami § 5 pkt. 3 Umowy przedwstępnej nr AR/88/2002 z dnia 02-12-2002r.
         W cytowanym wyżej § 5 pkt 3 znajduje się następujący zapis cyt.

„ Wartość wkładu niepieniężnego zostanie określona na podstawie przedłożonych przez Nabywcę kopii rachunków , faktur VAT , protokołu przekazania – przejęcia środka trwałego (PT) albo innych dokumentów potwierdzających wartość wnoszonych urządzeń. Spółka Zastrzega sobie prawo dokonania zmniejszenia wartości majątku objętego aportem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami , uwzględniając okres od następnego miesiąca po oddaniu do użytku wybudowanej infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic stanowiącej przedmiot wkładu niepieniężnego do końca miesiąca w którym Nabywca złożył oświadczenie o objęciu udziałów”.

          Zmniejszenie wartości majątkowej dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17-01-1997r w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ( Dz.U. z 1997r Nr 6 , poz,35 z późniejszymi zmianami ) według stawki 4,0% w skali roku (sieć oświetleniowa według Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych należy do grupy 2 „Budowle” – a od dnia 01-01-2000r według stawki 4,50% w skali roku zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 15-02-1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 54, poz.654 z późniejszymi zmianami. W rezultacie dokonanych przeliczeń wartość początkową wnoszonego majątku oświetleniowego przyjęto w kwocie 19.957,88 zł. Wartość każdego udziału wynosi 1.000,0 zł to można objąć tyle udziałów ile przypada za każdy pełen tysiąc złotych majątku wnoszonego na kapitał zakładowy Spółki.
          Zgodnie z przedstawioną nową wyceną – Gmina obejmie 19 nowych udziałów w Spółce.

Lista wiadomości