Rok 2003

Uchwała Nr XIII/80/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 grudnia 2003 roku

 

Uchwała Nr XIII/80/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r Nr 142 poz. 1591 / zmiany : 2002 rok, Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, rok 2003 Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej Dz.U. z 1997r Nr 9 , poz. 43 zmiany: 1997 rok, Dz.U. Nr 121, poz. 770, Nr 106 poz. 679, rok 1998 Dz.U. Nr 106, poz. 668, rok 2002 Dz.U. 113 poz. 984.

§ 1

Ustala się minimalne stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnych lokali i pomieszczeń użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce jak następuje:

 

za lokale wynajmowane na cele handlowe w mieście

2,84 zł

+ 22% Vat 0,62

to jest 3,46 zł brutto

za lokale wynajmowane na cele handlowe na wsi

1,93 zł

+ 22% Vat 0,42

to jest 2,35 zł
za lokale wynajmowane na cele oświaty
0,78 zł

+ 22% Vat 0,17

to jest 0,95 zł
za lokale wynajmowane na cele biurowe i opiekę pielęgniarską
1,33 zł

+ 22% Vat 0,29

to jest 1,62 zł
za lokale na użytek ochrony zdrowia i opieki społecznej
8,74 zł

+ 22% Vat 1,92

to jest 10,66 zł
na użytek ochrony zdrowia i opieki społecznej usytuowane w pomieszczeniach piwnicznych
4,37 zł

+ 22% Vat 0,96

to jest 5,33 zł
za pomieszczenia przeznaczone na cele garażowe
1,63 zł

+ 22% Vat 0,35

to jest 1,98 zł
za pomieszczenia pozostałe
1,00 zł

+ 22% Vat 0,22

to jest 1,22 zł

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr XIII/80/83
z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.

           Zmiana stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących zasób gminy jest wynikiem uwzględnienia skutków inflacji oraz ma na celu uzyskanie rezerwy środków na remonty. Ta stosunkowo niska podwyżka stawek czynszu wynika z faktu przejęcia w praktyce większości kosztów utrzymania tych lokali, tj. również przeprowadzania remontów przez ich użytkowników.
           Mając na uwadze powyższe przedkładam Radzie projekt uchwały celem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości