Rok 2003

Uchwała Nr XIII/82/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04.12.2003 roku

 

Uchwała Nr XIII/82/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04.12.2003r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą : „ Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt bezdomnych i jego prowadzenia”

                Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) uchwala się co następuje :

§ 1

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce zawiera międzygminne porozumie w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą : 
 „ Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt bezdomnych i jego prowadzenia”

Treść porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/82/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04.12.2003 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt bezdomnych i jego prowadzenia”

             Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt opublikowana w DZ. U. Nr 111 z 1997r., art. 11 ust. 1 nakłada na gminę obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Bezpośrednim zadaniem gminy , wynikającym z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest między innymi zorganizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
        
Zawarte porozumienie w sprawie realizacji budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt jest najkorzystniejszą formą wywiązania się tut. Gminy z obowiązków wynikających z wyżej cytowanych ustaw.

Lista wiadomości