Rok 2003

Uchwała Nr XIII/81/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 grudnia 2003 roku

 

Uchwała Nr  XIII/81/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Ostrowskiego.

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. D.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przystępuje do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Ostrowskiego.
  2. Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w Stowarzyszeniu reprezentował będzie Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pan Zdzisław Mielczarek.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka 

 Uzasadnienie
do uchwały XIII/81/03
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Ostrowskiego

          W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia. Z inicjatywą powołania do życia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Ostrowskiego, zrzeszającego Powiat Ostrowski oraz gminy znajdujące się na jego terenie, wystąpił starosta ostrowski. Stowarzyszenie to będzie działać na rzecz rozwoju powiatu ostrowskiego i jego społeczeństwa. Jednym z celów stowarzyszenia będzie podejmowanie wspólnych działań o pozyskanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej na realizację określonych zadań.

Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Bozena Budzik

Lista wiadomości