Rok 2003

Uchwała Nr XIII/83/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 grudnia 2003 roku


Uchwała Nr XIII/83/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na rok 2003

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

W uchwala Nr IV/27/02 Rady Gminy i Miasta z 30 grudnia 2002 roku zmienionej uchwałami i zarządzeniami:

VI/44/03 Rady Gminy i Miasta z 27 lutego 2003 roku,
VII/46/03 Rady Gminy i Miasta z 28 marca 2003 roku,
VIII/49/03 Rady Gminy i Miasta z 28 kwietnia 2003 roku,
IX/55/03 Rady Gminy i Miasta z 4 czerwca 2003 roku 114/03 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 czerwca 2003 roku,
X/64/03 Rady Gminy i Miasta z 22 sierpnia 2003 roku,
XI/70/03 Rady Gminy i Miasta z 30 września 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 38.481,00 zł do kwoty

20.494.270,00 zł

w tym: 
             zmniejsza sie dochody na zadania zlecone o kwotę 98.407,00 zł do kwoty


1.002.520,00 zł

             zadania na podstawie porozumień

73.509,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 38.481,00 zł do kwoty

21.590.670,00 zl

w tym: 
              zmniejsza sie wydatki na zadania zlecone o kwotę 98.407,00 zł do kwoty


1.002.520,00 zł

              zadania na podstawie porozumień

73.509,00 zł

przenosi sie wydatki miedzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 397.713,00 zł, rozwiązuje sie częściowo rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiekszoną liczbę wykonywanych przyłączy kanalizacyjnych wcześniej nie przewidywanych, wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne  o kwotę 227.700,00 zł do kwoty 6.231.323,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 3 do uchwały głównej następujące zmiany:

Lp. Wyszczególnienie Dz. Rozdz.

    §

zwiększenie zwiększenia Po zmianach
1. Budowa kanalizacji 900 90001  6050 150.000,00            2.780.000,00
2. Budowa drogi w Żakowicach 600 60016 6050  77.700,00   257.700,00

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skal;mierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XIII/ 83 /03
Rady Gminy i Miasta
z dnia 4 grudnia 2003 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach z 10 października 2003 roku zmieniającego wydatki na kwotę 7.500,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 – 5.000,00 zł, § 4240 – 1.500,00 zł, § 4410 – 1.000,00 zł, § 4010 + 5.000,00 zł § 4210 + 2.500,00 zł)
 2. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nowych Skalmierzycach z 10 października 2003 roku zmieniającego wydatki w kwocie 8.200,00 zł ( wydatki Dz. 854 rozdz. 85404 § 4210 – 7.000,00 zł, § 4300 – 1.200,00 zł, § 4010 + 8.200,00 zł). 
 3. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Nowych Skalmierzycach z 14 października 2003 roku zmieniającego wydatki w kwocie 48.007,00 zł (wydatki Dz. 854 rozdz. 85404 § 4010 – 38.587,00 zł, § 4110 – 420,00 zł, § 4300 – 9.000,00 zł, § 4210 + 9.000,00 zł, § 4010 Nr 2 + 50,00 zł, § 4010 Kotow. + 14.425,00 zł, § 4010 Ociąż + 7.100,00 zł, § 4110 Nr 2 + 520,00 zł, § 4120 Ociąż + 420,00 zł Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 Drosz. + 1.102,00 zł rozdz. 80110 § 4110 Ociąż + 15.390,00 zł).
 4. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie z 11 października 2003 roku zmieniającego wydatki w kwocie 1.390,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 – 1.390,00 zł, § 3030 + 1.390,00 zł).
 5. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu z 16 października 2003 roku zmieniającego wydatki w kwocie 1.648,00 zł (wydatki Dz. 854 rozdz. 85404 § 3030 – 490,00 zł, § 4110 – 700,00 zł, § 4270 – 320,00 zł, § 4410 – 138,00 zł, §4210 + 458,00 zł, § 4260 + 1.190,00 zł).
 6. Pisma Ministra Finansów ST 3-4820-68/2003 z 7 października 2003 roku zwiększającego część rekompensującą subwencji ogólnej – skutki ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 20.710,00 zł (dochody Dz. 758 rozdz. 75805 § 292 + 20.710,00 zł, wydatki Dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 9.700,00 zł, rozdz. 75023 § 4270 + 3.710,00 zł, § 4210 + 3.000,00 zł, Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 + 4.100,00 zł, rozdz. 90004 § 4300 + 200,00 zł).
 7. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-57/03 z 17 października 2003 roku zmniejszającego plan dotacji celowej o kwotę 89.387,00 zł (dochody Dz. 853 rozdz. 85314 § 201 – 86.412,00 zł, rozdz. 85316 § 201 – 2.975,00 zł, wydatki Dz. 85314 § 311 – 86.412,00 zł, rozdz. 85316 § 3110 – 2.975,00 zł)
 8. W wyniku porozumienia ze Starostwem Ostrowskim w sprawie współ finansowania budowy chodnika w Kotowiecku przenosi się kwotę 11.000,00 zł w drogownictwie (wydatki Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 11.000,00 zł, rozdz. 60014 § 6300 + 11.000,00 zł).
 9. Przeniesienie wydatków w dziale 010 w kwocie 22.542,00z ł – środki w dyspozycji samorządów mieszkańców (wydatki Dz. 010 rozdz. 01008 § 4270 – 22.542,00 zł § 2570 + 22.542,00 zł).
 10. Przesuniecie wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego – środki w dyspozycji samorządów mieszkańców w kwocie 46.000,00 zł – udziały w Spółce Oświetlenia Drogowe i Uliczne (wydatki Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – 46.000,00 zł § 6010 + 46.000,00 zł).
 11. Pisma Samorządu Mieszkańców Węgier z 22 października 2003 roku korygującego wydatki na kwotę 1.200,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 1.200,00 zł, Dz. 010 rozdz. 01008 § 4270 + 1.200,00 zł).
 12. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie z 22 października 2003 roku korygującego wydatki na kwotę 5.381,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 – 31,00 zł, § 4110 – 4.300,00 zł, § 4120 – 550,00 zł, § 4010 + 4.881,00 zł, rozdz. 80104 § 4110 – 450,00 zł,§ 4120 – 50,00 zł, § 4010 + 500,00 zł).
 13. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie korygującego wydatki w rozdziale 80104 na kwotę 20,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 – 20,00 zł, § 4110 + 20,00 zł).
 14. Pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z 27 października 2003 roku korygującego wydatki w kwocie 3.800,00 zł (wydatki Dz. 853 rozdz. 85319 § 4270 – 1.300,00 zł, § 4410 – 1.000,00 zł, rozdz. 85328 § 4300 – 1.500,00 zł, rozdz. 85319 § 4210 + 1.300,00 zł, § 4300 + 2.500,00 zł).
 15. Przelewu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem zwrotu utraconych dochodów z związku ze zwolnieniami w podatku od nieruchomości w kwocie 1.870,00 zł (dochody Dz. 756 rozdz. 75615 § 244 + 1.870,00 zł, wydatki Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 + 1.870,00 zł).
 16. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 150.000,00 zł i przeniesienie jej na kanalizację – zwiększona liczba wykonywanych przyłączy, które nie były przewidywane w trakcie ustalania budżetu (wydatki Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – 150.000,00 zł , Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 + 150.000,00 zł).
 17. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach z 28 października 2003 roku przenoszącego wydatki w kwocie 11.251,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 – 7.000,00 zł, § 4120 – 1.000,00 zł, rozdz. 80104 § 3030 – 100,00 zł, § 4010 – 900,00 zł, § 4120 – 1.200,00 zł, § 4270 – 360,00 zł, § 4260 – 691,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 + 9.000,00, § 3030 + 1.560,00 zł, rozdz. 80104 § 4210 + 691,00 zł).
 18. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach z 30 października 2003 roku zmieniającego wydatki w kwocie 17.786,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 – 390,00 zł, § 4410 – 3.050,00 zł, § 4440 – 5.000,00 zł, § 4260 – 2866,00 zł,§ 4300 – 4.480,00 zł rozdz. 85401 § 4440 – 2.000,00 zł, rozdz. 80101 § 4010 + 8.440,00 zł, rozdz. 85401 § 4010 + 4.480,00 zł § 4110 + 1.566,00 zł, § 4120 + 200,00 zł, § 4220 + 3.100,00 zł).
 19. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotowiecku z 30 października 2003 roku zmieniającego wydatki w kwocie 5.041,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 – 2.640,00 zł, § 4120 – 320,00 zł, § 4270 – 2.081,00 zł, § 4010 + 5.041,00 zł).
 20. Przeniesienia wydatków w rozdziale 75022 na kwotę 10.245,00 zł (wydatki Dz. 750 rozdz. 75022 § 4210 - 5.200,00 zł, § 4300 – 4.510,00 zł, § 4410 – 535,00 zł, § 3030 + 10.245,00 zł).
 21. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-5.3011-621/03 z 28 października 2003 roku zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w IV kwartale 2003 roku o kwotę 24.560,00 zł (dochody Dz. 853 rozdz. 85315 § 203 + 24.560,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdz. 85315 § 3110 + 24.560,00 zł). 
 22. Porozumienia pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce a Gminą Miastem Ostrów Wlkp. w sprawie przekazania środków na zadanie o nazwie „realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów gimnazjum w okresie 4 miesięcy roku 2003 na kwotę 4.800,00 zł (wydatki Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 – 4.800,00 zł, Dz. 801 rozdz. 80110 § 2310 + 4.800,00 zł)
 23. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. z 17 listopada 2003 roku zmieniającego wydatki w kwocie 1.276,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 – 260,00 zł, § 3020 – 1.016,00 zł, § 4260 + 1.276,00 zł)
 24. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-662/03 z 6 listopada 2003 roku zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od I do III kwartału 2003 roku w kwocie 10.800,00 zł (dochody Dz. 853 rozdz. 85315 § 203 + 10.800,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdz. 85315 § 3110 + 10.800,00 zł).
 25. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.30011-674/03 z 12 października 2003 roku zwiększającego plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej w kwocie 1.248,00 zł (dochody Dz. 801 rozdz. 80195 § 203 + 1.248,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 + 1.248,00 zł).
 26. Stosownie do umowy Nr 82/2003 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce o dofinansowaniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy drogi w Żakowicach wprowadza się do budżetu kwotę 77.700,00 zł (dochody Dz. 600 rozdz. 60016 § 244 + 77.700,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 + 77.700,00 zł).
 27. W ramach porządkowania zapisów budżetowych przenosi się wydatki z kont 3030 na 3020 w szkołach i przedszkolach oraz kulturze w kwocie 202.451,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 3030 – 127.437,00 zł, § 3020 + 127.437,00 zł z czego: SP. Biskupice Oł 22.356,00 zł, SP. Droszew 20.323,00 zł, SP. Gostyczyna 23.645,00 zł, SP. Kotowiecko 15.893,00 zł, SP. Ociąż 18.799,00 zł, SP. Skalmierzyce 26.421,00 zł rozdz. 80104 § 3030 – 11.820,00 zł § 3020 + 11.820,00 zł rozdz. 80110 § 3030 – 34.596,00 zł, § 3020 + 34.596,00 zł Ociąż, Dz. 854 rozdz. 85401 § 3030 – 478,00 zł § 3030 + 478,00 Ociąż, rozdz. 85404 § 3030 – 13.120,00 zł § 3020 + 13.120,00 zł z czego: Kotowiecko 7.163,00 zł, Ociąż 5.957,00 zł, Dz. 921 rozdz. 92109 § 3030 – 15.000,00 § 4300 + 15.000,00 zł).
 28. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-681/03 z 14 listopada 2003 roku zmniejszającego plan dotacji w kwocie 8.620,00 zł (dochody 853 rozdz. 85313 § 201 – 8.620,00 zł, wydatki DZ. 853 rozdz. 85313 § 4130 – 8.620,00 zł).
 29. Pisma Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej PS.I.F/0713/495/2003 z 15 listopada 2003 roku zmieniającego przeznaczenie dotacji celowej w kwocie 1.920,00 zł (dochody Dz. 853 rozdz. 85313 § 201 – 1.920,00 zł, rozdz. 85319 § 201 + 1.920,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdz. 85313 § 4130 – 1.920,00 zł, rodz. 85319 § 4300 + 1.920,00 zł).
 30. Pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu DKL 0301-32/03 z 20 listopada 2003 roku zmniejszającego dotację na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 400,00 zł (dochody Dz. 751 rozdz. 75110 § 201 – 400,00 zł, wydatki Dz. 751 rozdz. 75110 § 3030 – 400,00 zł).

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości