Rok 2003

Uchwała Nr IX/53/03 Rady Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2003 roku


Uchwała Nr IX/53/03
Rady Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 4 czerwca 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

            Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 2, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) oraz art. 24 ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001r., poz. 747 ze zmianami)-Rada Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfy określone w $1 mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 16.07.2003 roku do dnia 16.07.2003 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Skalmierzycach.

§ 4

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo komunalne Spółka z o.o. w Skalmierzycach ogłasza Taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik :
            1. Taryfy

Przewodniczący
Rady Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr IX/53/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 4 czerwca 2003r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

           Na podstawie art. 24, ust 2 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747), zwanej dalej ustawą, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. W Skalmierzycach dnia 30.04.2003 roku złożyło wniosek Nr 1/2003 o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat oraz aktualnym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 16.07.2003r. do dnia 16.07.2004r., na terenie gminy miasta Nowe Skalmierzyce i złożony został w wymaganym terminie.
          W trakcie postępowania zatwierdzającego, zatwierdzającego oparciu o przepisy art. 24 ust 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji Burmistrz Gminy i Miasta ustalił, że przedsiębiorstwo opracowało taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz.257)
           W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat. Ceny i stawki opłat określone przez Przedsiębiorstwo w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy, których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych różnic:

- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Przedsiębiorstwa.
          Uwzględniając powyższe uwarunkowania Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podjęła uchwałę jak w sentencji.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości