Rok 2003

Uchwała Nr IX / 54 / 03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2003 roku.


Uchwała Nr IX / 54 / 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2003 roku.

w sprawie określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze .

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami )oraz art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta do przedłożenia Radzie Gminy i Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze do dnia 31 sierpnia w układzie tabelarycznym tj. w szczegółowości nie niżej niż w uchwale budżetowej za dany rok z uwzględnieniem procentowego stosunku wykonania do planu oraz w formie opisowej , która winna zawierać :

  1. Wykonanie dochodów budżetowych, budżetowych tym dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone, subwencji z uwzględnieniem przyczyn odchyleń wykonania planu dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.
  2. wykonania wydatków budżetowych oraz przyjętych planowanych zadań w zakresie opieki społecznej , w tym zadań inwestycyjnych inwestycyjnych z uwzględnieniem przyczyn powstałych odchyleń wykonania planowanych wydatków.

Ponadto informacja winna zawierać stan zobowiązań, należności oraz spłaty kredytów na dzień 30 czerwca oraz wykorzystanie funduszy celowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX / 54 /03
z dnia 4 czerwca 2003 roku.

Wypełniając postanowienie art. 135 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy i Miasta określa w uchwale zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za 1 półrocze każdego roku.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Lista wiadomości