Rok 2003

Uchwała Nr XIV/85/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2003 roku


U c h w a ł a  Nr XIV/85/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm/ w związku z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r. ze zmianami/ u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1

Sprzedać w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska , nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zapisaną w księdze wieczystej Kw.73259 o pow. 85 m2, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 29/3, za cenę uzyskaną w negocjacjach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/85/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2003r.

          Nieruchomość opisana w § 1 uchwały, stanowi teren niezabudowany, przylegający bezpośrednio do nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Mleczarskiej w Nowych Skalmierzycach.. Nabycie tej nieruchomości przez Spółdzielnię Mleczarską umożliwi poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości będącej jej własnością.
        
Przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, wobec tego jej sprzedaż w trybie bezprzetargowym uważa się za uzasadnioną.

Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości