Rok 2003

Uchwała Nr XIV / 87 / 03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2003 roku


Uchwała
Nr XIV / 87 / 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr XIII / 75 / 03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 roku i określenia stawek podatku od nieruchomości w 2004 roku

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr. 9 , poz. 84 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XIII /75/ 03 z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2004 roku .

§ 2

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokościach określonych w załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3

Ustala się wykaz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XIV / 87 / 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2003 roku

Podjęta Uchwała Nr XIII /75/03 z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2004 roku w Załączniku Nr 1 w punkcie 1 , b) zawiera błąd określający dla gruntów pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych jako wskaźnik powierzchni dla której stosuje się określoną stawkę podatku - 1 metr kwadratowy zamiast 1 hektara powierzchni . Korekta pomyłki wymaga podjęcia stosownej uchwały zmieniającej .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości