Rok 2003

Uchwała Nr XIV/88/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2003 roku.


Uchwała
Nr XIV/88/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2003 roku.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/76/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 roku i ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 r.

          Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XIII/76/03 z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

§ 2

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2004 rok w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 § 4

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/88/03
Rady Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2003 roku.

           W wyniku zamieszania związanego z ogłoszeniem minimalnych oraz maksymalnych stawek podatku od środków transportowych, gdzie w niektórych przypadkach stawki minimalne przewyższyły stawki maksymalne dla niektórych kategorii pojazdów – w czterech przypadkach nastąpiło nieprawidłowe ustalenie stawki. W wyniku zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonej Ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w przypadku kolizji, o której wyżej mowa wprowadzono zasadę, iż stawką obowiązującą jest stawka minimalna określona dla poszczególnych pojazdów . W czterech przypadkach w wyniku zaokrąglenia stawek minimalnych w górę, nastąpiło tym samym przekroczenie stawki obowiązującej o wartość zaokrągleń. Niniejsza uchwała koryguje ten błąd. Poprawki dotyczą:

  1. Punktu 2 Załącznika do uchwały pierwotnej dla pojazdów o czterech osiach i więcej w przedziale inne systemy zawieszenia osi o dopuszczalnej masie całkowitej od 29 do 31 ton gdzie było 2.460,00 zł – winno być – 2.452,80 zł. oraz w przedziale 31 ton i więcej było 2.460,00 zł. – winno być – 2.452,80 zł.
  2. Punktu 4 Załącznika do uchwały pierwotnej dla pojazdów o dwóch osiach w przedziale dla innych systemów zawieszenia osi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 31 ton i więcej – gdzie było 1.940,00 zł. - winno być - 1.937,76 zł. oraz dla pojazdów posiadających trzy osie o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton i więcej- dla innych systemów zawieszenia gdzie było 2.550,00 zł. – winno być - 2.548,65 zł.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości