Rok 2003

Uchwała Nr XIII/84/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 roku

Uchwała Nr XIII / 84 /03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 grudnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia ,, Strategii rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,,

           Na podstawie art. 18 , ust. 2 , pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku , Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Przyjmuje się ,, Strategię rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały - jako dokument określający długofalowe kierunki rozwoju gminy . http://www.noweskalmierzyce.pl/bip.php?pid=110

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/84/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 grudnia 2003 roku

           Strategia rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jest dokumentem określającym koncepcję systemowego i długofalowego działania władz gminy w kierunku wyznaczonym przez ogólny cel strategiczny . Cel strategiczny należy rozumieć jako rozwojowy proces służący coraz lepszemu zaspakajaniu różnorodnych potrzeb mieszkańców i gospodarki , wzrostowi konkurencyjności gminy i jej rangi w otoczeniu .
            Celowi strategicznemu podporządkowane są cele operacyjne oraz szczegółowe zadania strategiczne . Konstrukcja powyższa opiera się na generalnej zasadzie formułowania celów ,, od ogółu do szczegółu ,, z uwzględnieniem hierarchicznej ich struktury . Mając na względzie szeroką gamę potrzeb społecznych trzeba mieć świadomość niemożności ich spełnienia w relatywnie krótkim horyzoncie czasu . Dlatego też określone priorytety i hierarchia celów strategicznych pozwala koncentrować siły i środki na sprawną ich realizację . Ograniczone środki finansowe budżetu gminy nie powinny rozpraszać się na realizację zadań uznanych w tym dokumencie za drugoplanowe bądź przeznaczone do realizacji w dalszej perspektywie czasu .
            Dokument systematyzuje działania władz gminy jak również spełnia wymogi formalne w zakresie ubiegania się gminy , w niedalekiej przyszłości , o pomoc z funduszy Unii Europejskiej. Wyznaczona w strategii struktura potrzeb i zadań odzwierciedla jednocześnie najważniejsze kierunki wsparcia funduszy wspólnotowych , na które zostaną przeznaczone największe środki finansowe . Posiadanie strategii przez jednostki samorządu terytorialnego jest podstawowym wymogiem w przypadku ubiegania się o środki pomocowe wspólnoty . Strategia jest również punktem wyjścia do opracowań wieloletnich planów inwestycyjnych , określających na poszczególne lata konkretna zadania wraz ze środkami finansowymi niezbędnymi na ich realizację - uwzględniając możliwości budżetów kolejnych lat .

Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości