Rok 2003

Uchwała Nr X/60/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2003 roku

Uchwała Nr X / 60 / 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 22 sierpnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia programu pomocy dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Dz 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 141, poz. 1177) uchwala się co następuje :

§ 1

Przyjmuje się do stosowania „Program pomocy dla przedsiębiorców zwiekszających zatrudnienie i inwestujacych na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce „ w formie zwolnień w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 3

Przyjęty „Program pomocy dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Nr X / 59 / 03 z dnia 22.08. 2003 roku w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zwolnień w podatku od nieruchomości .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie do uchwały
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Nr X / 60 / 03 z dnia 22 sierpnia 2003 roku

         „Program pomocy dla przedsiębiorców ...” jest formalnym i merytorycznym rozwinięciem postanowień projektu uchwały w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. Uchwała zwiera w § 3 odwołanie do przepisów o pomocy publicznej tj. ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. z 2002 roku, nr141, poz. 1177). W związku z art.11 cytowanej ustawy został opracowany niniejszy program, który jest konsekwencją działania w tym kierunku tj. stworzenia projektu prawnych zasad pomocy dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie poprzez przyjęcie dnia 27 lutego 2003 roku Oświadczenia Rady Gminy i Miasta w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie preferencji dla przedsiębiorców ... Przedłożony Radzie projekt zawiera więc niezbędne uwarunkowania wynikające z ustawy o pomocy publicznej w powiązaniu z postanowieniami w zakresie zwolnień podatkowych .
          Program bezpośrednio związany z uchwałą w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie pismem Nr – DDO-043-217/6/2003/RZ z dnia 20 maja 2003 roku . Załączona opinia stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia i jest jej rozwiązaniem

Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości