Rok 2003

Uchwała Nr IX/56/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 czerwca 2003 roku


Uchwała Nr IX / 56 / 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 czerwca 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2002 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce , ul. 3 maja 20 w Nowych Skalmierzycach

            Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 , poz. 1591 oraz art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 1994 r. , Nr 121 , poz 591 - - z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowych Skalmierzycach za rok 2002 obejmujące :

  • bilans o sumie bilansowej 3.269,76 zł. ,
  • rachunek zysków i strat za okres od 01.01. 2002 r. do 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 11.192,30 zł.
  • informację dodatkową i objaśnienia za rok obrotowy 2002 ,

§ 2

Strata netto w wysokości 11.192,30 zł. zmniejszy fundusz instytucji kultury .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/56/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skamierzyce
z dnia 04 czerwca 2003 roku

          Sprawozdanie finansowe instytucji kultury , którą jest Biblioteka Miasta i Gminy w Nowych Skalmierzycach podlega zatwierdzeniu w okresie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przez ,, organizatora ,, Organizatorem w rozumieniu art. 9 i 10 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 1991 r. Nr 114 , poz. 493 jest gmina . W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały Rady będzie formalnym spełnieniem postanowień art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .
           W roku obrotowym biblioteka otrzymała z budżetu gminy dotację na działalność w wysokości 114.945,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie wydatkowała środki finansowe w wysokości 126.059,77 zł. .
           Strata netto w ujęciu rachunku zysków i strat opartym na zasadzie memoriału wynikającej z ustawy o rachunkowości wynosi 11.192,30 zł. i zmniejszy fundusz instytucji kultury .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Lista wiadomości