Rok 2003

Uchwała Nr IX/57/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2003 roku


Uchwała Nr IX/57/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2003 roku

w sprawie zmiany uchwały nr VII/38/99 z dnia 8 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Ociążu.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 w zw. Z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), uchwala się co następuje :

 § 1

W uchwale nr VII/38/99 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 kwietnia 1999r. wprowadza się następujące zmiany : 1. w § 1 skreśla się wyrazy „ na okres od dnia 1 września 1999 do 31 sierpnia 2001 roku”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/57/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2003 roku

          W związku z reformą oświaty przeprowadzoną w 1999 r. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce utworzyła Zespół Szkół w Ociąża, składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, który zgodnie z ustawą oświatową mógł funkcjonować przez trzy lata.
          Wejście w życie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) dało możliwość przedłużenia funkcjonowania ww. zespołu na kolejne trzy lata. Powyższego dokonano uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 października 2001 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/38/99 z dnia 12 kwietnia 2999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Ociążu.
           Kolejna nowelizacja prawa oświatowego, tj. ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 362) spowodowała, Ze zespoły szkół w skład których wchodzi gimnazjum i szkoła podstawowa mogą funkcjonować bezterminowo.

Burmistrz  
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach

/-/Bożena Budzik

Lista wiadomości