Rok 2003

Uchwała Nr IX/58/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerca 2003 roku


Uchwała Nr IX/58/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2003 roku

w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.

              Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3 uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXXVII/209/94 z dnia 6 maja 1994 roku w sprawie ustalenia odznaki – medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej „ uchwala się co następuje:

§ 1.

Medal „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” nadaje się:

  1. Kazimierzowi Gabisiowi,
  2. Edmundowi Marczakowi,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały nr IX/58/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2004 roku.

          Nadanie przez Radę Medalu wynika z uchwały nr XXXVII/209/94 Rady Gminy Miasta w Nowych Skalmierzycach z dnia 6 maja 1994 r. ze zmianami, §4pkt. 3 wskazuje, że Medal za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej nadaje Rada Gminy i Miasta na wniosek Kapituły Medalu. Z kolei z § 5 pkt. 4 wynika , że Kapituła opiniuje w drodze uchwały każdy wniosek o nadanie Medalu , który wpłynął do Rady. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta wyznaczył termin w którym podmioty do tego uprawnione mogą zgłaszać kandydatury . Ponieważ do dnia 9 maja 2003 roku wpłynęły trzy wnioski, Przewodniczący Kapituły zwołał zgodnie z § 6 pkt. 6 cytatowej uchwały posiedzenie na którym jej członkowie pozytywnie zaopiniowali złożone wnioski kierując tym samym do Rady Gminy i Miasta wniosek o nadanie Medalu wskazanym kandydatom.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Lista wiadomości