Rok 2003

Uchwała Nr X / 59 / 03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2003 roku


Uchwała Nr X / 59 / 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z  dnia 22 sierpnia 2003 roku

w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zwolnień w podatku od nieruchomości .

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku , Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 roku , Nr 9 , poz. 84 z późniejszymi zmianami ) oraz art.2 , ust. 2 , pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ( Dz.U. z 2002 roku , Nr 141 , poz. 1177 ) uchwala się co następuje :

§ 1

W celu wspierania przedsiębiorczości na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce , tworzenia nowych miejsc pracy oraz inwestycji kubaturowych w istniejących podmiotach gospodarczych , jak również w celu przyciągnięcia nowych inwestorów - wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości .

§ 2

Zwolnienia w podatku od nieruchomości dotyczą wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą , o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej , zwanych dalej podatnikami , którzy spełnili kryteria zastosowania zwolnienia oraz ten fakt udokumentowali według zasad i trybu przewidzianego niniejszą uchwałą .

§ 3

Zwolnienia w podatku od nieruchomości przewidziane niniejszą uchwałą są pomocą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców ( Dz.U. z 2002 r. , Nr 141 , poz. 1177 ) .

§ 4

Ilekroć w uchwale używa się pojęcia zwolnienia należy przez to rozumieć zwolnienie budynków , budowli oraz gruntów służących działalności gospodarczej w podatku od nieruchomości po spełnieniu warunków i na okres przewidziany niniejszą uchwałą .

§ 5

Wprowadza się następujące zwolnienia w podatku od nieruchomości .

 1. Zwolnienia z tytułu zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach bez zwiększenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości .
 2. Zwolnienia z tytułu zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach poprzez inwestycje powodujące zwiększenie dotychczasowej podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości .
 3. Zwolnienia z tytułu uruchomienia nowej działalności gospodarczej w rozumieniu określonym w niniejszej uchwale .

§ 6

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości podatników zwiększających zatrudnienie w istniejących podmiotach bez zwiększenia podstawy opodatkowania w kwocie 1.000,00 zł. w przypadku utworzenia nowego miejsca pracy i zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony , w pełnym wymiarze czasu pracy , mieszkańca Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - na okres 12 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu w którym nabył prawo do zwolnienia .
 2. Kwota zwolnienia podlega pomnożeniu przez liczbę nowozatrudnionych pracowników .
 3. W przypadku podatników , których należny podatek za okres kolejnych 12 miesięcy jest niższy od kwoty zwolnienia określonej w punkcie 1 i 2 zwolnienie jest ograniczone do wysokości należnego podatku za ten okres .
 4. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem utrzymania zwiększonego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy .

§ 7

Zwolnienie w podatku od nieruchomości z tytułu zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach poprzez inwestycje zwiększające dotychczasową podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości , z wyłączeniem handlu i gastronomii , przysługuje podatnikom w następującym zakresie : 

 1. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 12 miesięcy - jeżeli zwiększenie zatrudnienia wynosi od 3 do 5 pracowników .
 2. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 24 miesięcy - jeżeli zwiększenie zatrudnienia jest nie mniejsze niż 6 pracowników i nie większe niż 10 pracowników . 
 3. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 24 miesięcy w pełnej wysokości oraz przez kolejne 12 miesięcy w wysokości 75 % należnego podatku od części zwiększonej podstawy opodatkowania - jeżeli przyrost zatrudnienia jest nie mniejszy niż 11 pracowników i nie większy niż 20 pracowników .
 4. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 24 miesięcy w pełnej wysokości , przez kolejne 12 miesięcy w wysokości 75 % oraz kolejne 12 miesięcy w wysokości 50 % należnego podatku od części zwiększonej podstawy opodatkowania - jeżeli przyrost zatrudnienia jest nie mniejszy niż 21 pracowników i nie większy niż 29 pracowników .
 5. Zwolnienie w podatku od części podstawy opodatkowania zwiększonej z tytułu dokonanej inwestycji przez okres 24 miesięcy w pełnej wysokości , przez kolejne 12 miesięcy w wysokości 75 % , kolejne 12 miesięcy w wysokości 50 % oraz kolejne 12 miesięcy w wysokości 25 % należnego podatku od części zwiększonej podstawy opodatkowania - jeżeli przyrost zatrudnienia jest nie mniejszy niż 30 pracowników .

§ 8

Zwolnienie w podatku z tytułu uruchomienia nowej działalności gospodarczej przez podmioty nowo powstające budujące nowe obiekty przemysłowe i usługowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą z wyłączeniem handlu i gastronomii - przysługuje zwolnienie w zakresie określonym w § 7 niniejszej uchwały podatku należnego za dany rok podatkowy z uwzględnieniem proporcji wynikających z 12 miesięcznych okresów zwolnienia .

§ 9

 Podatnikom , którzy proces inwestowania kontynuują w latach następnych po roku , w którym po raz pierwszy uzyskali zwolnienie - zwolnienie w latach następnych przysługuje w wysokościach określonych w § 7 należnego za dany rok podatku .

§ 10

 1. Przyrost zatrudnienia uprawniający do zwolnień określonych w § 7 i § 8 uwarunkowany jest zatrudnieniem co najmniej 75 % pracowników z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .
 2. Stosuje się matematyczną metodę zaokrągleń przy obliczaniu wskaźnika określonego w punkcie 1.

§ 11

Podatnicy nie uprawnieni do zwolnień przewidzianych w § 7 i § 8 mają prawo do zwolnienia w podatku określonego w § 6 .

§ 12

Prawo do nowego zwolnienia z tytułów określonych w § 6 do 8 podatnik nabywa po upływie trzech lat od zakończenia okresu stosowania poprzedniego zwolnienia .

§ 13

Wzrost zatrudnienia :

 1. Wzrost zatrudnienia uprawniający do zwolnienia stanowi przyrost miejsc pracy oraz rzeczywisty przyrost zatrudnienia w stosunku do średniego stanu za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwolnienie , bądź miesiąc wzrostu zatrudnienia - obejmujący wyłącznie pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nie krótszym niż 24 miesiące .
 2. Średni stan oblicza się poprzez podzielenie sześciu stanów zatrudnienia na koniec poszczególnych miesięcy przez liczbę 6 .
 3. Przyrost zatrudnienia oblicza się poprzez porównanie średniego stanu w miesiącu, w którym nastąpił przyrost - nie później niż za trzeci miesiąc , do średniego stanu przed przyrostem obliczonego zgodnie z § 13 punkt 1 i 2 .
 4. Średni stan zatrudnienia w miesiącach gdzie wystąpił przyrost zatrudnienia oblicza się jako średnią stanów z początku i końca poszczególnych miesięcy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony bądź czas określony nie krótszy niż 24 miesiące , zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy .
 5. Zwolnienie przysługuje w odpowiedniej proporcji części należnego za dany rok podatku odpowiadającej ilości miesięcy stosowania zwolnienia . Niewykorzystana kwota zwolnienia w danym roku przechodzi na następny rok do wysokości pozostałej kwoty zwolnienia bądź stawki procentowej zwolnienia .
 6. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem utrzymania przez cały okres zwolnienia deklarowanego poziomu zatrudnienia wymaganego dla danej kategorii zwolnienia

§ 14

Zwolnienie przyznaje się na udokumentowany wniosek podatnika zawierający następujące informacje oraz załączniki :

 1. Informację o firmie :
  a) pełną nazwę , adres , określenie formy prawnej , numer NIP i REGON ,
  b) rodzaj prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD ,
  c) wysokość należnego za dany rok podatku od nieruchomości .
 2. Przedstawienie zatrudnienia za 6 miesięcy poprzedzających przyrost zatrudnienia oraz stanu w miesiącach wzrostu zatrudnienia zgodnie z § 13 .
 3. Deklarację podatnika określającą stan oraz przyrost zatrudnienia wymagany do zastosowania oraz korzystania ze zwolnienia dla danej kategorii zwolnienia .
 4. Określenie celu przeznaczenia pomocy ( zwolnienia ) .
 5. Wykaz pracowników nowo zatrudnionych w tym z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .
 6. Dokumenty potwierdzające stany zatrudnienia jak w punkcie 2. to jest :
  a) deklaracje rozliczeniowe ZUS - DRA za poszczególne miesiące przed i po przyroście zatrudnienia ,
  b) deklaracje na zaliczkę miesięczną z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 4
  c ) inne dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia wskazane przez organ podatkowy .
 7. Informację o otrzymanej pomocy publicznej za okres kolejnych trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku .

§ 15

W trakcie korzystania ze zwolnienia podatnik jest zobowiązany do składania na koniec każdego miesiąca oświadczeń o stanie zatrudnienia oraz wykazów nowo zatrudnionych pracowników , w tym z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z deklaracją ZUS - DRA oraz PIT – 4 .

§ 16

Podatnicy , którzy korzystają ze zwolnienia na okres dłuższy niż 12 miesięcy składają oświadczenia wraz z deklaracjami przewidzianymi w § 15 co trzy miesiące .

§ 17

Podatnikom uprawnionym do skorzystania ze zwolnień określonych w § 7 oraz § 8 zwolnienie przyznaje się na udokumentowany wniosek , który poza danymi określonymi w § 14 powinien dodatkowo zawierać dokumenty wymagane przez Prawo budowlane oraz inne przepisy związane z odbiorem i dopuszczeniem przedmiotu inwestycji do eksploatacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej .

§ 18

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości w podatku od nieruchomości .

§ 19

Nie uwzględnia się w stanie zatrudnienia , stanowiącym jego przyrost , pracowników , którzy w okresie 6 miesięcy przed przyrostem zatrudnienia byli zatrudnieni u podatnika na podstawie umów cywilno – prawnych jak zlecenie lub umowa o dzieło .

§ 20

Zmiana pracodawcy poprzez przejście do podatnika korzystającego bądź występującego o zwolnienie w ramach podatników powiązanych tytułem własności lub współwłasności oraz powiązanych kapitałowo - nie stanowi zwiększenia zatrudnienia uprawniającego do zwolnienia .

§ 21

Podatnik ma prawo do jednej kategorii zwolnienia w podatku .

§ 22

 1. Podatnik , który przed upływem okresu przewidzianego w zwolnieniu w podatku zmniejszył zatrudnienie poniżej wymaganego poziomu dla danej kategorii zwolnienia bądź zaprzestał działalności gospodarczej - zobowiązany jest do uiszczenia kwoty zwolnienia bez odsetek w terminie jednego miesiąca licząc od końca miesiąca , w którym utracił prawo do zwolnienia .
 2. W przypadku , o którym mowa w punkcie 1 - utrata zwolnienia oraz zwrot kwoty podatku dotyczy ostatniego okresu w którym podatnik korzystał z odpowiedniej kategorii zwolnienia w ramach okresów 12 miesięcznych .
 3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia , w ciągu 14 dni organ podatkowy o utracie warunków do zwolnienia w podatku od nieruchomości .
 4. Podatnik , który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia organu podatkowego o utracie warunków do zwolnienia , uiszcza należny podatek za ostatni okres zwolnienia wraz z odsetkami .
 5. Podatnik , który wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków , od których uzależnione jest zwolnienie w podatku od nieruchomości , traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia . Podatek za okres zwolnienia należny jest wraz z odsetkami od należności podatkowych .

§ 23

Traci moc Uchwała Nr XVII / 92 / 2000 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 lutego 2000 roku w sprawie tworzenia preferencji dla podmiotów inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zwolnień z podatku od nieruchomości dla niektórych inwestorów .

 § 24

Podatnicy którzy nabyli prawo do zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały określonej w § 23 zachowują prawo do tych zwolnień według zasad w niej określonych do wyczerpania zwolnienia .

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X / 59 / 03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 22 sierpnia 2003 roku

           Oświadczeniem Nr VI /1/03 z dnia 27 lutego 2003 roku Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przyjęła projekt uchwały w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skamierzyce oraz zwolnień w podatku od nieruchomości . W oparciu o ten projekt powstał ,, Program pomocy dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, . Program został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opinią Nr 33/2003/RZ z dnia 20 maja 2003 roku .
          Uzasadnienie do projektu ,, Programu ... ,, wraz z kserokopią Opinii Nr 33/2003/RZ Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest rozwinięciem uzasadnienia przedmiotowego projektu uchwały przedstawionego Radzie dnia 27 lutego 2003 roku . Podjęcie przedmiotowej uchwały stanie się prawnym usankcjonowaniem wcześniej wyrażonej woli .

Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Skalmoierzyce

/-/ Bozena Budzik

Lista wiadomości