Rok 2003

Uchwała Nr IX/55/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2003 roku


Uchwała Nr IX/55/03
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2003

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)  art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

W uchwala Nr IV/27/02 Rady Gminy i Miasta z 30 grudnia 2002 roku skorygowanej uchwałami:

VI/44/03 Rady Gminy i Miasta z 27 lutego 2003 roku,
VII/46/03 Rady Gminy i Miasta z 28 marca 2003 roku,
VIII/49/03 Rady Gminy i Miasta z 28 kwietnia 2003 roku, 
wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 221.024,00 zł do kwoty

20.105.102,00 zł

w tym: 
             zadania zlecone  zwieksza sie o kwotę 153.409,00 zł do kwoty


1.065.355,00 zł

             zadania na podstawie porozumień

73.509,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 221.024,00 zł do kwoty

20.901.302,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone zwieksza sie o kwotę 153.409,00 zł do kwoty


1.065.355,00 zł

              zadania na podstawie porozumień

73.509,00 zł

dokonuje sie przeniesień między dziłami i paragrafami na kwote 11.349,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

 

3. Zwiększa się nakłady inwestycyjne realizowane w roku budzetowym  o kwotę 2.293,00 zł do kwoty 5.657.623,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 4 do uchwały głównej następujące zmiany:

Lp. Wyszczególnienie Dz. Rozdz.

    §

  zwiększenia Po zmianach
1. Zakup komputerów i wyposażenia 750 75023  6060           2.293,00   72.991,00

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skal;mierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/55 /03
z dnia 4 czerwca 2003 roku

Przedstawione w uchwale zmiany wynikają z:

 1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB I/3011/272/2003 z 24 kwietnia 2003 roku przyznającego dotację na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej w wysokości 100,00 zł obejmującej podręczniki, w kwocie 3.006,00 zł (dochody Dz. 801 rozdz. 80101 § 201 + 3.006,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 3240 + 3.006,00 zł)
 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB I/3011/24812003 z 5 maja 2003 roku przyznającego dotację na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90,00 zł obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w kwocie 2.970,00 zł (dochody Dz. 853 rozdz. 85395 § 201 + 2.970,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 + 2.970,00 zł).
 3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB I/3011/26712003 z 6 maja 2003 roku przyznającego dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2003 roku w kwocie 25.000,00 zł (dochody Dz. 853 rozdz. 85315 § 203 + 25.000,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdz. 85315 § 3110 + 25.000,00 zł)
 4. Pisma Samorządu Mieszkańców Osieka w sprawie przeniesienia wydatków w kwocie 1.984,00 zł (wydatki Dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 - 1.984,00 zł Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 + 984,00 zł, Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 + 1.000,00 zł).
 5. Korekty wydatków budżetowych poprzez przeniesienie kwoty 1.000,00 zł w dziale 900 rozdział 90003 (wydatki Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 - 1.000,00, § 4210 + 1.000,00 zł)
 6. Korekty wydatków budżetowych poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 5.593,00 zł w dziale 750 z przeznaczeniem na zwiększenie zakupów inwestycyjnych i podróży służbowych krajowych (wydatki Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 - 5.593,00 zł, § 441,00 + 3.300,00 zł, § 6060 + 2.293,00 zł)
 7. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB I/3011/18912003 z 13 maja 2003 roku zwiększającego dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 74.300,00 zł (dochody Dz. 853 rozdz. 85314 § 201 + 74.300,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdz. 85314 § 3110 + 74.300,00 zł)
 8. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB I/3011/292/2003 z 12 maja 2003 roku zwiększającego dotację na dożywianie uczniów w szkołach o kwotę 14.698,00 zł dochody Dz. 853 rozdz. 85395 § 203 + 14.698,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 + 14.698,00 zł)
 9. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB I/30111300/2003 z 13 maja 2003 roku przyznającego dotację na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 61.043,00 zł skorygowanej o pismo z 8 kwietnia 2003 roku w kwocie 13.449,00 zł przyjętej korektą Nr V1II/49/03 z 28 kwietnia 2003 , stąd korekta o kwotę 47.594,00 zł (dochody Dz. 900 rozdz. 90015 § 201 + 47.594,00 zł, wydatki Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 + 28.638,00 zł, § 4270 + 18.956,00 zł) 
 10. Pisma Samorządu Mieszkańców Fabianowa przenoszącego wydatki w dyspozycji Samorządów w kwocie 2.772,00 zł (wydatki Dz. 010 rozdz. 01008 § 4270 - 2.772,00 zł, Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 + 2.272,00 zł Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 + 500,00 zł)
 11. Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Kaliszu Nr DKL-850-5/03 z 21 maja 2003 roku przyznającego dotację na przeprowadzenie referendum w kwocie 7.617,00 zł (dochody Dz. 751 rozdz. 75110 § 201 + 7.617,00 zł, wydatki Dz. 751 rozdz. 75110 § 4110 + 414,00 zł, § 4120 + 57,00 zł, § 4210 + 2.200,00 zł, § 4300 + 3.346,00 zł, § 4410 + 1.600,00 zł)
 12. Pisma Ministra Finansów ST3-4820-25/2003 z 26 maja 2003 roku zwiększającego część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w kwocie 27.917,00 zł (dochody Dz. 758 rozdz. 75805 § 292 + 27.917,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 + 27.917,00 zł - Gimnazjum Ociąż)
 13. Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Kaliszu Nr DKL-850-4/03 z 30 maja 2003 roku przyznającego dotację na przeprowadzenie referendum w kwocie 17.922,00 zł (dochody Dz. 751 rozdz. 75110 § 201 + 17.922,00 zł, wydatki DZ. 751 rozdz. 75110 § 3030 + 17.922,00 zł).

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości