Rok 2004

Uchwała Nr XVI/98/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 roku.

Uchwała Nr XVI/98/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004 roku.

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.

           Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art.37 ust. 2, pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm./ u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1

Sprzedać w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej , dz.nr 48/8 i 48/9, nieruchomość gruntową, będąca własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, położoną w Nowych Skalmierzycach, oznaczoną numerem działki 48/21, o powierzchni 32 m2, zapisaną w kw 57552, za cenę uzyskaną w negocjacjach..

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/98/04,
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19. 03.04 r

         Nieruchomość opisana w par.1 uchwały, stanowi teren przylegający bezpośrednio do nieruchomości stanowiącej własność PP Józefa i Małgorzaty Stasiaków. Nabycie tej nieruchomości umożliwi im rozbudowę istniejącej apteki oraz poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości będącej ich własnością. Przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Wobec powyższego jej sprzedaż w trybie bezprzetargowym uważa się za uzasadnioną.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Lista wiadomości