Rok 2004

Uchwała Nr XV/92/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 lutego 2004 roku

Uchwała Nr XV/92/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 lutego 2004 roku

w sprawie obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r Nr 142 poz. 1591/ ze zmianami oraz art.6 ust. 11 z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U z 2001r Nr 71, poz.734 / ze zmianami uchwala się co następuje :

§ 1

Obniża się o 20 punktów procentowych to jest 50 % wskaźniki procentowe wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr 15/92/04
z dnia 12 lutego 2004 roku.

         Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku /Dz. U. Nr 71, poz. 734 oraz z 2002 roku Dz. U. Nr 216, poz. 1826 / wprowadziła obowiązek wypłacania dodatków mieszkaniowych ustalając zasady jego przyznawania W myśl tych przepisów część środków na wypłatę dodatków pochodziła z budżetu państwa, na co gmina otrzymywała stosowne dotacje.
         W ostatnich latach wypłata dodatków przedstawiała się następująco :

Rok

Dodatki łącznie w zł

Dotacja w zł

Środki własne w zł

2001

344,690

167,107

177.583

2002

286,837

149.420

137.417

2003

316.339

130.390

185.949


           Ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. 203, poz. 1966/ w art. 69 określiła wypłatę dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne, a dotychczasowa dotacja ma być zrekompensowana zwiększonym udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych, dając Radzie gminy możliwość podwyższania lub obniżania nie więcej niż o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych faktycznych wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny.
          W związku z obserwowanymi znaczącymi odchyleniami kwot wypłacanych dodatków oraz koniecznością pokrycia w całości z budżetu celowe jest dokonanie obniżenia o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem. W chwili obecnej wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie przekracza 70 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. Obniżenie do 50% spowoduje, że kwoty wypłacanych dodatków będą niższe.

Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości