Rok 2004

Uchwała Nr XVI/97/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 roku

Uchwała Nr XVI/97/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”

          Na podstawie art.18, ust.2, pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.14, ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) uchwala się co następuje:

§1

Przystępuje się do opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”.

§2

Celem opracowania jest przeznaczenie terenów pod zabudowę techniczno - produkcyjną typu: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, a także inne funkcje uzupełniające.

§3

W planie zastaną określone:

 1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
 7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 8. szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
 9. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 10. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
 11. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu,
 12. inne uwarunkowania, stosownie do potrzeb wynikających z koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu, z uwzględnieniem wymogów art.15, ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4

Granice obszaru opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach” przedstawione są na mapie w skali 1:5000, stanowiacej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/97/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”

          Do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach” przystępuje się po dokonaniu analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”. Wymóg przeprowadzenia analizy wynika z art.14, ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
          Z dokonanej analizy wynika, że planowanie inwestycyjne, w dziedzinie zabudowy techniczno-produkcyjnej typu: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, jest zgodne z ustaleniami przyjętymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”. Tereny, gdzie zamierza się zlokalizować powyższą funkcję posiadają w studium funkcję terenu strategicznego średniego i drobnego biznesu, bez prawa zabudowy mieszkaniowej.
          Ponadto przedmiotowy teren znajduje się w strefie objętej przez „Studium rozwoju przestrzennego Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”, opracowywanym w ramach uszczegóławiania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Celem ostatecznym ww. studium jest stworzenie koncepcji identyfikacji szans i kierunków rozwoju przestrzennego aglomeracji w oparciu o rozwój społeczno-gospodarczy. Planowane inwestycje wpisują się w ww. koncepcję.
          Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach umożliwi pozyskanie poważnych inwestorów, a co za tym idzie zwiększenia rynku pracy na terenie gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości