Rok 2004

Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2004 roku


Uchwała Nr XVII/103/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku

         Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) - Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 września 2004 r. tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Kotowiecku i Publiczne Przedszkole w Kotowiecku zwany dalej „Zespołem"
 2. Zespół mieści się w dwóch budynkach:
  1. Szkoła Podstawowa w Kotowiecku ul. Kaliska 4,
  2. Publiczne Przedszkole w Kotowiecku ul. Kasztanowa 4/3.
 3. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Struktura organizacyjna Zespołu obejmuje sześcioklasową Szkołę Podstawową w Kotowiecku oraz Publiczne Przedszkole w Kotowiecku.
 2. W skład obwodu szkoły podstawowej wchodzą miejscowości: Kotowiecko, Żakowice, Głóski,
 3. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 4. Dla dzieci sześcioletnich roczne przygotowanie przedszkolne zorganizowane będzie w przedszkolu.

§ 3

Zespół jest gminną jednostką organizacyjną działającą jako jednostka budżetowa.

§ 4

Nowo tworzonemu Zespołowi nadaje się Statut stanowiący załacznik nr 2do nin. uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Lista wiadomości