Rok 2004

Uchwała Nr XVIII/107/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 czerwca 2004 roku

 

Uchwała Nr XVIII/107/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 czerwca 2004 roku

w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 z 1997 r., poz. 539 ze zmianami), oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1591 ze zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 8 z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

UZASADNIENIE

        Zmiany w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, z 2003 r., poz. 148 ze zmianami) oraz w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 z 2001r., poz.123 ze zmianami)spowodował szereg zmian związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym bibliotek.

        Aktualny statut Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nie odzwierciedla tych zmian oraz pełnego zakresu realizowanych zadań. Zachodzi zatem konieczność nowego zaktualizowanego statutu.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Lista wiadomości