Rok 2005

Uchwała Nr XXIX/176/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 08 lipca 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/176/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 08 lipca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku netto za rok 2004 Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. 3 Maja 32 w Nowych Skalmierzycach.

         Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku, Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2004 obejmujące:

  1. bilans o sumie bilansowej 5.615,91 zł.,
  2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.507,12 zł.,
  3. objaśnienia oraz informację dodatkową do sprawozdania za rok obrotowy 2004.

§2

Zysk netto w wysokości 2.507,12 zł. zwiększy fundusz instytucji kultury.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/176/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 08 lipca 2005 r.

        Podjęcie przedmiotowej uchwały Rady będzie formalnym spełnieniem postanowień art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W roku obrotowym 2004 biblioteka otrzymała z budżetu gminy dotację na działalność w wysokości 132.000,- zł. oraz 1.600,- zł. dotację z Ministerstwa Kultury.

Poza tym po stronie przychodów wystąpiły:

  • pozostałe przychody operacyjne w formie otrzymanych darowizn rzeczowych w wysokości 51.499,45 zł. oraz 
  • przychody ze sprzedaży usług dostępu do Internetu w wysokości 645,00 zł. W roku 2004 (od miesiąca września) biblioteka udostępnia odpłatnie dostęp do Internetu poprzez zorganizowanie „kafejki internetowej".

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 105,91 zł.

Lista wiadomości