Rok 2006

Uchwała Nr XXXIII/207/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXXIII/207/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./, art. 4 ust. 2-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1459/

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 2

Bonifikaty udziela się przy przekształceniu nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz gdy przekształcenie dotyczy nieruchomości rolnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

 Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/207/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

           W dniu 7 lipca 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym z dnia 12 września 2005 r., Nr 175, poz. 1459.

           Ww. ustawa pozwala osobom fizycznym, będącym użytkownikami wieczystymi przed dniem jej wejścia w życie tj. 12.10.2005 r., wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

          Przekształcenie obejmuje nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe, zabudowane garażami lub przeznaczone pod taką zabudowę oraz nieruchomości rolne. Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić również – choć w ograniczonym zakresie – osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe. Dotyczy to także właścicieli lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. Zasadniczo przekształcenie będzie odpłatne. Zasady odpłatności reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podstawę stanowi wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego, pomniejszona o dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste.

          W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie bonifikaty w wysokości 80 % od wyżej wymienionej opłaty, której przyznanie zależy od woli właściciela nieruchomości odpowiednio za zgodą Rady.

Lista wiadomości