Rok 2007

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.
w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 roku w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach .
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
ustalenia dla terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu/ z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku pomiędzy Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007

w sprawie określenia wzoru załącznika ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym– do formularza informacji i deklaracji podatku leśnego.

w sprawie określenia wzoru załącznika ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – do formularza informacji i deklaracji podatku rolnego.

w sprawie określenia wzoru załącznika ZN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – do formularza informacji i deklaracji podatku od nieruchomości.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2008

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2012

w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

w sprawie zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007

w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach, Śliwnikach i Kotowiecku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

w sprawie opłat i zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie placówek oświatowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz powierzenia ustalenia wysokości opłat

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrowie Wlkp.

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Kaliszu.

w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw dla dzieci przy ulicy Okólnej 1 w Nowych Skalmierzycach

w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2006 rok

w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kolejowej 18.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze oraz informacji o wykonaniu planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

w sprawie zmiany do uchwały nr III/12/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok .

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce"

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.