Rok 2008

Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok

Uchwała Nr XI/80/08
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 22 lutego 2008 roku

 

w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce


Na podstawie art. 67a ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1


W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w ramach posiadanej bazy prowadzone są stołówki szkolne w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.

 

§ 2
 1. Do korzystania ze stołówek szkolnych uprawnieni są:
  1. uczniowie szkół,
  2.  nauczyciele i inni pracownicy szkół,
  3. dzieci i współmałżonek nauczyciela i pracownika szkoły.
 2. Posiłki w stołówkach szkolnych wydawane są w dni nauki szkolnej z wyjątkiem dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

§ 3

 1. Posiłki wydawane w stołówkach są odpłatne.
 2. Uczniowie, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 korzystający ze stołówki szkolnej pokrywają jedynie koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków tzw. „wsad do kotła"
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkół oraz osoby, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 i 3 korzystający z posiłków w stołówkach szkolnych pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku w wysokości surowców użytych do przygotowania posiłków, powiększony o koszty wytworzenie posiłku,
 4. Do kosztów wytworzenia posiłków przyjmuje się wynagrodzenia osób przygotowujących posiłki, koszty energii elektrycznej, gazu, wody i innych mediów.

§ 4

 1. Ustala się wysokość opłat za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych dla uczniów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 w kwocie 4.50 zł za obiad.
 2. Ustala się wysokość opłat za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych dla osób, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 5,50 zł za obiad.

§ 5

 1. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny i uzasadnionych przypadkach losowych uczeń może być zwolniony z całości, lub części z opłaty, o której mowa w § 4 ust.1
 2. Decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6

 1. W stołówkach szkolnych jadłospis pod względem ilościowym winien być zgodny z normami żywieniowymi na posiłki szkolne typu obiadowego.
 2. Jadłospis winien być zatwierdzony przez kierownictwo szkoły i wywieszony do wiadomości rodziców, dzieci i młodzieży na okres dekady. W przypadku zmian potraw w trakcie dekady poprawki winny być wprowadzane na bieżąco.
 3. W układaniu jadłospisów winna uczestniczyć; kucharka, intendentka i ewentualnie pielęgniarka szkolna.
 4. Szkoła winny prowadzić raport żywieniowy obejmujący wszystkie wydane produkty spożywcze do przygotowania posiłków ( także bezpłatne) w jednostkach wagowych kilogramach, gramach, litrach w ilościach zgodnych z ilością korzystających. Przekazywanie produktów do kuchni powinno odbywać się z zachowaniem zasad kontroli wewnętrznej.

§ 7

 1. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych wnoszona jest do 15-tego każdego miesiąca za bieżący miesiąc.
 2. W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. Zwrot opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się na wniosek rodziców (prawych opiekunów) lub innych stołujących się, na koniec miesiąca, w którym wystąpiły dni nieobecności, w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu.

§ 8


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§ 9


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 marca 2007 roku

 

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XI/80/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 22 lutego 2008 roku

    Z dniem 1 stycznia 2008 r. wszedł w życie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który powierza organowi prowadzącemu szkoły ustalenie zasad korzystania ze stołówek, w tym ustalenie wysokości opłat, oraz uprawnia organ prowadzący szkoły do zwolnienia rodziców, albo ucznia z całości lub części opłat. W związku z powyższym Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce władna jest do podjęcia przedmiotowej uchwały.

 

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.