Rok 2008

Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku

Uchwała  Nr XIV/101/2008

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 13 czerwca 2008 roku

 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z „Ogródka Jordanowskiego" (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z  późniejszymi zmianami) uchwala się:

§1

 1. Uchwala się regulamin korzystania z placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kolejowej w Nowych   Skalmierzycach.
 2. Plac zabaw  pełni funkcję zdrowotną i rekreacyjno-wypoczynkową.
 3. Na placu zabaw  zabrania się:
  1. wykopywania i wycinania drzew lub krzewów,  z wyjątkiem drzew  lub krzewów, na które uzyskano zezwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
  2. niszczenia elementów urządzeń zabawowych, sportowych oraz  wszelkich innych elementów małej architektury,
  3. przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych,
  4. jazdy motorami, motorowerami i rowerami oraz parkowania pojazdów samochodowych z wyjątkiem pojazdów służb komunalnych i pojazdów uprzywilejowanych,
  5. palenia ognisk,
  6. zaśmiecania terenu oraz tworzenia dzikich wysypisk,
  7. spożywania napojów alkoholowych, w tym także piwa lub przebywania  w stanie nietrzeźwym,
  8. palenia tytoniu,
  9. wprowadzania psów i kotów,
  10. prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam poza miejscem wyznaczonym przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 4. Z urządzeń znajdujących się na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich   przeznaczeniem i w taki sposób by nie stwarzać   zagrożenia  dla zdrowia lub życia. 
 5. Plac zabaw czynny jest od godziny 8:00 do 21:00.
 6. Każda osoba znajdująca się  na terenie placu zabaw  zobowiązana  jest stosować się do niniejszego regulaminu.
 7. Osoby nie stosujące się do powyższych zakazów będą podlegały odpowiedzialności z art. 51, 54, 77, 98, 144, 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku  Kodeks wykroczeń  ( Dz.U. Nr 12  poz. 114 z późn. zm.) oraz art. 431  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 roku  Nr 147, poz. 123 z  późniejszymi zmianami)

§ 2

Uchwała podlega podaniu do powszechnej wiadomości publicznej   na tablicy usytuowanej na terenie placu zabaw.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka  

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały   Nr XV/101/08  Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 13 czerwca 2008 roku   w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania

 z  Wiejskiego Placu Rekreacyjnego w Skalmierzycach

           

W chwili obecnej brakuje przepisów porządkowych określających standard zachowania osób korzystających z palcu rekreacyjnego. Uchwalenie regulaminu korzystania określi zasady zachowania oraz wskaże sytuacje niepożądane. Ponadto nałoży, na osoby korzystające z placu rekreacyjnego, obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania, a wraz za tym osiągnięcia określonego standardu kultury społecznej.

Uchwalenie wyżej wymienionego  regulaminu  umożliwi również służbom porządkowym  na reagowanie w sytuacji rażącego naruszenia porządku publicznego. Natomiast umieszczenie na tablicy  informacyjnej  tekstu  przedmiotowej uchwały ograniczy akty wandalizmu, a wraz z tym koszty naprawy lub usunięcia skutków wandalizmu.

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.